ชื่อการประชุม/ อบรม Research Tools and Techniques
วิทยากรโดย รศ.วนิดา แก่นอากาศ
วันที่เริ่ม 28/11/2561
วันที่สิ้นสุด 28/11/2561
เวลา 8.30-12.00
สถานที่ ห้องบรรยาย 5314 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 27/11/2561
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 40/ 31

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 นางสาวกรรณิการ์ ขันทวุฒิ ผู้ช่วยวิจัย ฝ่ายวิจัย khanthawudk@gmail.com
2 รศ.วิมลรัตน์ ศรีราช รองศาสตราจารย์ วิสัญญีวิทยา / สนง ระบาดวิทยาคลินิก wimsri@kku.ac.th
3 นางสาวจิตรจิรา ไชยฤทธิ์ นักวิชาการเวชสถิติ หน่วยระบาดวิทยาคลินิก fon_stat24@yahoo.co.th
4 ผศ.พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ ปรสิตวิทยา porlau@kku.ac.th
5 อ.ณัฐนันท์ หงษ์ศรีจันทร์ อาจารย์ ปรสิตวิทยา ืีnuttho@kku.ac.th
6 อ.อรนุช แสนพูล อาจารย์ ปรสิตวิทยา oransa@kku.ac.th
7 ผศ.กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ อาจารย์ ชีวเคมี kulthidava@kku.ac.th
8 ผศ.โสรัจสิริ เจริญสุดใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุลชีววิทยา sorujsr@kku.ac.th
9 รศ.วรินทร​ พุทธรักษ์ รองหนภฝ่ายวิชาการ ภาตรัสีวิทยา PWARIN@kku.ac.th
10 ผศ.ผศ.ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา daroon@kku.ac.th
11 นางสาวนภา พงษ์กะพันธ์ ผู้ช่วยนักวิจัย ภาควิชาอายุรศาสตร์ napapo@kku.ac.th
12 อ.มัญชุมาส มัญจาวงษ์ อาจารย์แพทย์ อายุรศาสตร์ Manchu@kku.ac.th
13 นางสาวอรอนงค์ โนนทิง รักษาการหัวหน้าหน่วยบริหารงานวิจัย ฝ่ายวิจัย onanong@kku.ac.th
14 รศ.ชลธิป พงศ์สกุล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ อายุรศาสตร์ cholatip@kku.ac.th
15 นางสาวนางสาวหทัยกาญจน์ จันทะเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ hataikarn@kku.ac.th
16 นางสาวนางสาวสรวงสุดา คงมั่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ksuangsuda@kku.ac.th
17 นางสาวชรินรัตน์ สีเสมอ นักวิชาการศึกษา ฝ่ายวิชาการ Charinrat@kku.ac.th
18 นายขจรศักดิ์ แสงโทโพธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานสารสนเทศ khacsa@kku.ac.th
19 ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ อาจารย์ ภาควิชาปรสิตวิทยา pewpan@kku.ac.th
20 ศ.วันชัย มาลีวงษ์ อาจารย์ ภาควิชาปรสิตวิทยา wanch_ma@kku.ac.th
21 นายรักษ์เกียรติ กระแสร์ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย งานบริการวิชาการและวิจัย ruggra@kku.ac.th
22 รศ.Naruemon Leelayuwat รองศาสตราจารย์ สรีรวิทยา naruemon.leelayuwat@gmail.com
23 ผศ.วันชนะ สืืบไวย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น wunchanas@yahoo.com
24 รศ.ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย รศ อายุรศาสตร์ siriratrj@gmail.com
25 นางสาวกรวิกา ภูนบผา ผู้ช่วยวิจัย CKDNET duang030231@gmail.com
26 รศ.ชลิดา อ๓ินิเวศ รศ รังสีวิทยา c.aphinives@gmail.com
27 ผศ.ผศ.นวพร เตชาทวีวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์ nawtec@kku.ac.th
28 นางสาววิสา เหล่าจันอัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระบาดวิทยาคลินิก wisa_lao@hotmail.com
29 นางพิกุล เขียวในวัง ผู้ช่วยวิจัย ระบาดวิทยาคลินิก PK.2509@hotmail.com
30 รศ.วนิดา แก่นอากาศ อาจารย์ สำนักวิทยบริการ wanida@kku.ac.th
31 รศ.สมเกียรติ อัศวภูรีกรณ์ รองศาสตราจารย์ จักษุวิทยา somkiat.asawa@gmail.com