ชื่อการประชุม/ อบรม Research Question ครั้งที่ 1
วิทยากรโดย ศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์/ รองศาสตราจารย์สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล
วันที่เริ่ม 02/08/2561
วันที่สิ้นสุด 02/08/2561
เวลา 08.30-16.30
สถานที่ ห้องบรรยาย 5314 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 01/01/2513
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 50/ 0

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ไม่มีข้อมูล
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล