ชื่อการประชุม/ อบรม การอบรม GLP และการใช้เครื่องมือวิจัยพื้นฐาน (GLP and Basic instruments) รอบที่ 2
วิทยากรโดย เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยกลาง
วันที่เริ่ม 24/08/2561
วันที่สิ้นสุด 24/08/2561
เวลา 08.30-16.30
สถานที่ ห้องประชุม 3C (5314) อาคารเวชวิชชาคาร
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 22/08/2561
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 30/ 30

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 นางสาวน.ส. ปริญาภา นาจอมเทียน นักศึกษาปริญญาเอก จุลชีววิทยา priyapa_n@kkumail.com
2 นางสาวจิตติมาฆ์ ดวงศรี นักศึกษา จุลชีววิทยา jittima.ds@gmail.com
3 นางสาวสวรส ศรีสถาพร - จุลชีววิทยา sasrisstp@gmail.com
4 นายวัชรพงษ์ ปันทอง นักศึกษา จุลชีววิทยา watchara.p@kkumail.com
5 นางสาวณัฏฐญาณ์ ทองเหลา นักศึกษา จุลชีววิทยา thnuttaya@gmail.com
6 นางสาวคณิศร เจียมศิริ - สรีรวิทยา Poukanisorn@outlook.com
7 นางสาวจิตตนันท์ ศรีสุทัศน์ นักศึกษา จุลชีววิทยา ่jittanunsrisutush@yahoo.com
8 นายวิชิต ทาร่อน นักศึกษา ชีวเคมี nuy-med@hotmail.com
9 นางสาวน.ส.มนัสพร สุขมาก นักศึกษา ชีวเคมี nongnoo2539@gmail.com
10 นางสาวณัฐณิชา พ่วงพันธ์ นักศึกษา ชีวเคมี tang_r.r@hotmail.com
11 นางสาวรุจิกร ตรีริยะ ผู้ช่วยวิจัย ชีวเคมี tr.rujikorn@msn.com
12 นางสาวจันทร์ทิพย์ คำแหง นักวิทยาศาตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการสร้างเสริมสุขภาพ ภาควิชาสรีระวิทยา Khamhaeng.c@gmail.com
13 นางสาวชนากานต์ อธิกานนท์ แพทย์แผนไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการสร้างเสริมสุขภาพ ภาควิชาสรีระวิทยา Chanakan.jaae@gmail.com
14 นางสาวนัชชา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการสร้างเสริมสุขภาพ ภาควิชาสรีระวิทยา Nutcha_bc@hotmail.com
15 นางสาวอสมาภรณ์ ปี่แก้ว แพทย์แผนไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการสร้างเสริมสุขภาพ joobjangp01@gmail.com
16 นายธนากร ปัญญา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการสร้างเสริมสุขภาพ ภาควิชาสรีระวิทยา Tana-a@hotmail.com
17 นายพิทยา สารพันธ์ ผู้ช่วยนักวิจัย ชีวเคมี sarapityaa@gmail.com
18 นางสาวนางสาวอรุณี แปยาว ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส arunee.paeyao@gmail.com
19 ผศ.วิภาวี ทูคำมี อาจารย์ สรีรวิทยา meewep@gmail.com
20 นายณัฐชนน ดวงเดช นักศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ nutchanon.d@kkumail.com
21 นายพนธพันธ์ พลเยี่ยม ผู้ช่วยวิจัย สรีรวิทยา pontapan@gmail.com
22 นางสาวปวิณา อภิบูลย์ ผู้ช่วยวิจัย สรีรวิทยา pavina_apiboon@hotmail.com
23 อ.ณัฐนันท์ หงษ์ศรีจันทร์ อาจารย์ ปรสิตวิทยา nuttho@kku.ac.th
24 นายปริญญ์ สังข์วรรณ์ - Biomedical science prinsungwan@gmail.com
25 นางสาวรินจง พรมสอน นักศึกษา ป.โท จุลชีววิทยาทางการแพทย์ Rinjongpromson@gmail.com
26 นางสาวพรรณิภา ดีจะมาลา เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ pannipa.DJML@gmail.com
27 นางสาวสาลินี แนวหล้า นักศึกษาปริญญาเอก กายวิภาคศาสตร์ salinee_rtu@yahoo.com
28 นางสาวอนุสรา อารณะโรจน์ นักศึกษา กายวิภาคศาสตร์ anusara2.115d@gmail.com
29 นางสาวเจนจิราลัย พันธ์ภักดิ์ นักศึกษา กายวิภาคศาสตร์ ๋Jenjilalai.phanphakdee@gmail.com
30 นายณัฐพล ลาภยืนยง นักศึกษา กายวิภาคศาสตร์ natthapol.lapyuneyong@gmail.com