ชื่อการประชุม/ อบรม การอบรม GLP และการใช้เครื่องมือวิจัยพื้นฐาน (GLP and Basic instruments) รอบที่ 1
วิทยากรโดย เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยกลาง
วันที่เริ่ม 26/07/2561
วันที่สิ้นสุด 26/07/2561
เวลา 08.30-16.30
สถานที่ ห้องประชุม 3C (5314) อาคารเวชวิชชาคาร
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 24/07/2561
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 30/ 30

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 นางสาวสุชากานต์ โรจน์สราญรมย์ (Suchakan Rotsaranrom) แพทย์ใช้ทุน เภสัชวิทยา suchro@kku.ac.th
2 อ.ทวุธ รัตนทิพย์ อาจารย์ กายวิภาคศาสตร์ tawut@kku ac.th
3 นายณัฏฐ์ ปะละชัย นศ.ป.เอก สรีรวิทยา nuttpalachai@gmail.com
4 นางสาวณิศิตา ไชยหงษา นศ.ป.โท สรีรวิทยา mameaw_smd@hotmail.com
5 นายอนุสรณ์ เปาะสะเกษ - สรีรวิทยาทางการแพทย์ anutamz65@gmail.com
6 นายอรรถพล ปิดสายะ นักศึกษา กายวิภาคศาสตร์ atthapon.pid@kkumail.com​
7 นายราม ประจิตต์ นักศึกษา กายวิภาคศาสตร์ rooropt@gmail.com
8 นางสาวกรรวี สุวรรณโคตร นักศึกษา กายวิภาคศาสตร์ kornrawee_ann@hotmail.com
9 นางสาวนัตยา ศรีตะวัน นักศึกษา กายวิภาคศาสตร์ nataya117@hotmail.com
10 นายปัณณวัฒน์ ชูวงค์อินทร์ นักศึกษา กายวิภาคศาสตร์ bankpanchoo@gmail.com
11 นางสาวศรัญญา ทองพันธ์ นักศึกษา กายวิภาคศาสตร์ ploi_ladiip@hotmail.com
12 นางสาวสุทธิดา บุญสืบ นักศึกษา กายวิภาคศาสตร์ sudtida.b@kkumail.com
13 นางสาวปัทมา พรมจันทร์ นักศึกษา ชีวเคมี prommajun.p@gmail.com
14 นางสาวธนพร กุลธวัชศิริ นักศึกษา ชีวเคมี T.kultawatsiri@gmail.com
15 นางสาวหญิงภิญญาภัชญ์ กิตติรัตน์ นักศึกษา ชีวเคมี yingpinn@gmail.com
16 นางสาวสุรีรัตน์ ปัดไธสง นักศึกษา ป.เอก ชีวเคมี Sureerat_kku@hotmail.com
17 นางสาวพรภัทรา มาพะเนาว์ นักศึกษา ชีวเคมี pornpatta3271@gmail.com
18 นางสาวสุพรรณิการ์ โสรินทร์ นักศึกษาป.โท ชีวเคมี Supannika_s@kkumail.com
19 นางสาวอรสา พนาวัน นักศึกษา ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล Orasa.panawan@gmail.com
20 นายพุทธิวัฒน์ ทองวงศ์ นักศึกษา สรีรวิทยา putthiwat.t@gmail.com
21 นางสาววรินท์ โอนอ่อน นศ. ปริญญาเอก สรีรวิทยา Warin_onohn@hotmail.com
22 นางสาวชุติมา สิทธิราช นักศึกษา ปรสิตวิทยา Chutimaamme@gmail.com
23 นางสาวรุจิกานต์ ชัยสนาม นักศึกษา สรีรวิทยา rujikan777@gmail.com
24 นางสาวปรารถนา ศรีชมภู - สรีรวิทยา Baifern_rabbitpink@hotmail.com
25 นางสาวนงคราญ เอ่งฉ้วน นักศึกษา จุลชีววิทยา Nongkraneang@gmail.com
26 นางสาวพันธิตรา สุดาเดช - จุลชีววิทยา chommiethepooh@hotmail.com
27 นางสาววิชญ์รจิต บุญเจษฎารักษ์ นักศึกษาปริญญาโท จุลชีววิทยา Wicharajit@gmail.com
28 นายเมธพนธ์ พุฒิชาติ นักศึกษา จุลชีววิทยา Mildmys@gmail.com
29 นางสาวกรองกาญจน์ วตะกูลสิน นักศึกษา จุลชีววิทยา Watakarn@kkumail.com
30 นางสาวจุฑาริณี บรรหาลี นักศึกษา จุลชีววิทยา Jutarinee.jeem@gmail.com