ชื่อการประชุม/ อบรม การอบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์สารโดยการดูดกลืนแสงแบบลำแสงคู่ (UV-Vis-NIR Agilent Cary 5000)
วิทยากรโดย ดร. นพรัตน์ วรพลาวุฒิ (Product specialist) และ คุณบุรินทร์ งามวิจิตร์ (Field service engineer)
วันที่เริ่ม 27/06/2561
วันที่สิ้นสุด 27/06/2561
เวลา 13.00 - 16.30
สถานที่ ห้องประชุม 3C (5314) ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 25/06/2561
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 50/ 33

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 นางสาวรัตติยาภรณ์ ปักกุลนันท์ นักศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ p.rattiyaphorn@kkumail.com
2 นางสาวณัฏฐญาณ์ ทองเหลา นักศึกษา จุลชีววิทยา thnuttaya@gmail.com
3 นางสาวนันทวัน แก้วนิวงศ์ นักศึกษา จุลชีววิทยา Pkmab1@hotmail.com
4 นายธานี ธรรมรัตน์ เจ้าหน้าที่วิจัย ฝ่ายวิจัย thani301191@gmail.com
5 ผศ.ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น daroon@kku.ac.th
6 นางปรดา เพชรสุก นักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น poraph@kku.ac.th
7 นางสาวขวัญฤดี วชิรัตนพงษ์เมธี ผู้ช่วยวิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น tewadanoi03@hotmail.com
8 นางสาวสุธารทิพย์ ศรีทาบุตร นักศึกษา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Blue-berry2@hotmail.com
9 อ.อรณัฐ ชูชื่น อาจารย์ วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ oranat@kku.ac.th
10 อ.ปรียานันท์ อันวิเศษ นักวิจัย ศูนย์วิจัยโปรตีนและโปรติโอมิกส์เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มข. peepo.biochem@gmail.com
11 นางสาวปรียานันท์ อันวิเศษ นักวิจัย ศูนย์วิจัยโปรตีนและโปรติโอมิกส์เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มข. peepo.biochem@gmail.com
12 นางสาวกาญจนา โรจน์เจริญ ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยโปรตีนและโปรติโอมิกส์เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม kanchana.r@kkumail.com
13 นางลลนา อุทโท นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ slalan@kku.ac.th
14 นางสิราวรรณ สุระพร นักวิทยาศสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มข. parjai@kku.ac.th
15 อ.ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์ อาจารย์ สัตวแพทยสาธารณสุข chuleesa@kku.ac.th
16 นางสาวเบญจพร ศรีภูธร นักศึกษา เทคโนโลยีชีวภาพ benjaporn_s@kkumail.com
17 นายชวลิต โยงรัมย์ นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ Scy_chawalit@hotmail.com
18 นายอัยพฤกษ์ ม่วงประยูร นักศึกษา เทคโนโลยีชีวภาพ m.ayyapruk@kkumail.com
19 นางสาวภัทรานิษฐ์ นฤวรนนท์ นักศึกษา เทคโนโลยีชีวภาพ patthranit30@gmail.com
20 อ.สุกัญญา เลือง อาจารย์ ชีวเคมี sukany@kku.ac.th
21 ผศ.กัญญลักษณ์ ชัยคำภา อาจารย์ จุลชีววิทยา kuncha@kku.ac.th
22 นางสาวนิภาพัศน์ ภูเกิดพิมพ์ นักวิจัยหลังปริญญาเอก เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น niphaphat_p@hotmail.com
23 นางไพศรี วรรณแสงทอง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ eng-lab@hotmail.com
24 อ.ชัชวาล อัยยาธิติ อาจารย์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม chapiy@kku.ac.th
25 นางสาวศกุนตลา สุภาสัย ผู้ช่วยนักวิจัย กุมารเวชศาสตร์ Sakusu@kku.ac.th
26 นางสาวอภิญญา ภูดรม่วง นักศึกษาปริญญาโท จุลชีววิทยา apinyajin_1@hotmail.com
27 นางสาวสุกัญญา เจริญศิลป์ นักศึกษา สัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น chermjang27@gmail.com
28 นายวัชรพงษ์ เตียวยืนยง นักศึกษา สัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น majehow@hotmail.com
29 นายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์ นักศึกษา สัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มข. Khumpeerawat@gmail.com
30 อ.กรกช ฮามสุโพธิ์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ korham@kku.ac.th
31 นางสาวลักขณา สะเดา เจ้าหน้าที่ สวข. สวข. คณะแพทยศาสตร์ sadaow1986@gmail.com
32 นางสาวกฤษณา ตลับกลาง นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิจัย mkrisanat@gmail.com
33 นายภาณุพงศ์ วรรณพงษ์ ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยโปรตีนและโปรติโอมิกส์เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มข. phanuphong.wan@gmail.com