ชื่อการประชุม/ อบรม การบรรยายและการใช้งานเครื่องมือวิจัยสำหรับงาน Lateral flow
วิทยากรโดย คุณไมตรี มุสิกรัตน์ (Managing and director บริษัท เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จำกัด)
วันที่เริ่ม 19/06/2561
วันที่สิ้นสุด 19/06/2561
เวลา 09.00-16.00
สถานที่ ห้องประชุม 3C (5314) ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 17/06/2561
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 50/ 22

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 นางสาวจิฑาภรณ์ หาระสาร ผู้ช่วยวิจัย ปรสิตวิทยา jitaporn.oum@gmail.com
2 นางสาวอรนุช แสนพูล นักวิจัยหลังปริญญาเอก ปรสิตวิทยา sanpoolor@yahoo.com
3 นางสาวปริญาภา​ นาจอมเทียน - จุลชีววิทยา a3p_kfc@hotmail.com
4 อ.สิรินาถ อารมย์เสรี อาจารย์ จุลชีววิทยา Sirinar@kku.ac.th
5 รศ.วิทยา เงินแท้ รองศาสตราจารย์ เคมี/คณะวิทยาศาสตร์ wittayange@kku.ac.th
6 นายภูวนาท หมื่นโฮ้ง นักวิทยาศาสตร์ หน่วยปฎิบัติการและบริการวิชาการด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ poowme@kku.ac.th
7 นายนครินทร์ โพธิ์แก้ว นักศึกษา สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ nakharin_pokeaw@kkumail.com
8 นายนายณัฐวัฒน์ จาบประโคน นักศึกษา สาขาวิชาเคมี. คณะวิทยาศาสตร์ Nattawatj@kkumail.com
9 นางสาวปรารถนา เสียงล้ำ นักศึกษา เคมี Ps_t_a_n@hotmail.com
10 นางสาวชนิดา บุญมี นักศึกษา เคมี chanida_saiyaoh@hotmail.com
11 นางสาวกนกวรรณ ใจเอ็นดู นักศึกษา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ kanokwan.cdo@gmail.com
12 นางสาวยุวพร อุปปะ นักศึกษา เคมี คณะวิทยาศาสตร์ note.uppa@gmail.com
13 อ.ศริญญา ฤกษ์อยู่สุข อาจารย์ อายุรศาสตร์ปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ sarinyare@kku.ac.th
14 อ.ชุลีพร ศักดิ์์สง่าวงษ์ อาจารย์ สัตวแพทย์สาธารณสุข chuleesa@kku.ac.th
15 ศ.วันชัย มาลีวงษ์ อาจารย์ ปรสิตวิทยา wanch_ma@kku.ac.th
16 รศ.จิราวรรณ แท่นวัฒนกุล อาจารย์ โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย jirtan@kku.ac.th
17 รศ.จิราวรรณ แท่นวัฒนกุล อาจารย์ โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย jirtan@kku.ac.th
18 นางสาวนางสาวอุมากร ธงสันเทียะ นักศึกษา สาขาวิชาอาีชวอนามัย และความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ Umakto@gmail.com
19 นางสาวนางสาวอรุณี แปยาว ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส arunee.paeyao@gmail.com
20 นางสาวอัปสร ถวิลเชื้อ นักศึกษา ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส unlease12tear@gmail.com
21 อ.น้ำฟ้า เฟื่องบุญ อาจารย์ อายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ numfa@kku.ac.th
22 นางสาวนางสาวลักขณา สะเดา เจ้าหน้าที่ สวข. สวข. มหาวิทยาลัยขอนแก่น sadaow1986@gmail.com