ชื่อการประชุม/ อบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Big Data & Data Cleansing ครั้งที่ 1
วิทยากรโดย ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ หน่วยระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่เริ่ม 24/05/2561
วันที่สิ้นสุด 25/05/2561
เวลา 08.30-16.30
สถานที่ ห้องประชุมหน่วยระบาดวิทยา ชั้น 16 อาคาร สว.19
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 22/05/2561
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 40/ 26

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 นางสาวกรรณิการ์ ขันทวุฒิ ผู้ช่วยวิจัย ฝ่ายวิจัย khanthawudk@gmail.com
2 อ.นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์ อาจารย์ อายุรศาสตร์ Naroka@kku.ac.th
3 ผศ.ธนภัทร รัตนภากร อาจารย์ จักษุวิทยา tratanapakorn@gmail.com
4 นางสาววริษา สุนทรวินิต นศ. ป.โท อาชีวเวชศาสตร์ / แพทย์ใช้ทุน เวชศาสตร์ชุมชน WARISO@KKU.AC.TH
5 นายกรกฏ อภิรัตน์วรากุล แพทย์ โครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน korakot@kku.ac.th
6 รศ.ประนอม บุพศิริ อาจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น bprano@kku.ac.th
7 รศ.สมเกียรติ อัศวภูรีกรณ์ รองศาสตราจารย์ จักษุวิทยา somk_as@kku.ac.th
8 อ.กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์ อาจารย์ อายุรศาสตร์ kittrawee@gmail.com
9 นายเชิดพงส์ ตาปราบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานสารสนเทศ choeta@kku.ac.th
10 นายปรเมศวร์ ลาโสม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานสารสนเทศ parameslasom1@hotmail.com
11 รศ.ชลธิป พงษ์สกุล งานสารสนเทศ cholatip@kku.ac.th
12 นางสุวรรณี มหาวีรวัฒน์ นักวิชาการเวชสถิติ งานเวชระเบียนและสถิติ suwmah@kku.ac.th
13 นางวาสนา จันทะชุม นักวิชาการเวชสถิติ งานเวชระเบียนและสถิติ vasana@kku.ac.th
14 นางอรทัย เล็กบุญญาสิน นักวิชาการเวชสถิติ งานเวชระเบียนและสถิติ oralex@kku.ac.th
15 รศ.สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล หัวหน้าสำนักงานระบาดวิทยา สำนักงานระบาดวิทยา suwary@kku.ac.th
16 อ.สิรินยา สุวรรณราช อาจารย์ จักษุวิทยา ssuwannaraj@gmail.com
17 รศ.สุธาสินี สีนะวัฒน์ รศ จักษุวิทยา ssuthasinee@kku.ac.th
18 อ.นันทพร จิตพิมลมาศ แพทย์ เวชศาตร์ฟื้นฟู Nantano@kku.ac.th
19 ผศ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ อาจารย์ โสต ศอ นาสิกวิทยา patravoot@gmail.com
20 นางสาวณิชาพัฒน์ ภู่หาญ ผู้ช่วยนักวิจัย อายุรศาสตร์ ccrg.kku@gmail.com
21 นางสาวศศิธร ศรีโยธี ผู้ช่วยนักวิจัย อายุรศาสตร์ shrimm2@gmail.com
22 นางสาวพัชรี ชัยมะเริง ผู้ช่วยนักวิจัย อายุรศาสตร์ endocrinekku@yahoo.com
23 นายสัมฤทธิ์ คะมะปะเต หัวหน้างานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลศรีนครินทร์ samrit@kku.ac.th
24 นางศิริพรรณ มหาปัญญาวงศ์ ผู้ช่วยนักวิจัย โสต ศอ นาสิกวิทยา sirinac@kku.ac.th
25 นายปริญญา ประสงค์ดี นักเทคนิคการแพทย์ งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร pparin@kku.ac.th
26 นางสาวศศิวิมล ศรีโยธา ผู้ช่วยนักวิจัย อายุรศาสตร์ sri.sasiwimon@gmail.com