ชื่อการประชุม/ อบรม การอบรมการใช้เครื่องมือวิจัยสำหรับงาน Lateral Flow
วิทยากรโดย คุณไมตรี มุสิกรัตน์ (บ. เซิร์ฟ ไซแอนซ์), คุณสราวุฒิ (บ. กิ๊บไทย), คุณชญาณี (บ. เอ็น. วาย. อาร์. จำกัด)
วันที่เริ่ม 09/04/2561
วันที่สิ้นสุด 11/04/2561
เวลา 09.00-15.30
สถานที่ ณ ห้อง 5604A ชั้น 6 อาคารเวช วิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 08/04/2561
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 40/ 38

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 นางสาวลักขณา สะเดา ผู้ช่วยวิจัย ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ sadaow1986@gmail.com
2 รศ.ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง อาจารย์ ภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น dteera@kku.ac.th
3 นางสาวโชติมา โพธิทรัพย์ นักศึกษา ชีวเคมี/ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยส์โดสิส Chotima29@gmail.com
4 อ.ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์ อาจารย์ สัตวแพทยสาธารณสุข chuleesa@kku.ac.th
5 นางสาวกมลวรรณ​ ลุนหา - จุลชีววิทยาคลินิก​ คณะเทคนิค​การแพทย์​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น kkookkuii@gmail.com​
6 นางสาววิยะดา​ ชุมพล - จุลชีววิทยาคลินิก​ คณะเทคนิค​การแพทย์​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Wiyada_chum@outlook.com
7 นางสาวPrapenpuksiri Rungsa Postdoc เภสัช fhonsaa@gmail.com
8 นางสาวPornsawan Khamtorn Ph.D student เภสัชศาสตร์ talent.bigmama@gmail.com
9 อ.อรณัฐ ชูชื่น อาจารย์ เทคโนโลยีชีวภาพ oranat@kku.ac.th
10 นางสาวสาวิณี นาสมภักดิ์ นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น sawina@kku.ac.th
11 อ.สุกัญญา เลือง อาจารย์ ชีวเคมี sukany@kku.ac.th
12 นางสาวอรุณี แปยาว นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยส์โดสิส arunee.paeyao@gmail.com
13 นางสาวชาลิสา ไชยระนิจ - ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาตร์ mickynea@gmail.com
14 ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ อาจารย์ ปรสิตวิทยา pewpan@kku.ac.th
15 ศ.วันชัย มาลีวงษ์ อาจารย์ ปรสิตวิทยา wanch_ma@kku.ac.th
16 อ.ณัฐนันท์ หงษ์ศรีจันทร์ อาจารย์ ปรสิตวิทยา ืีnuttho@kku.ac.th
17 นางสาวเบญจวรรณ แก้วสีขาว นักศึกษาปริญญาเอก จุลชีววิทยา benjawank@kkumail.com
18 นางสาวจุรีภรณ์ เชื้อดวงผุย นักวิจัยหลังปริญญาเอก จุลชีววิทยา omdonw99_juree@hotmail.co.th
19 อ.ชาทะนันท์ เอี่ยมอุดมกาล อาจารย์ ปรสิตวิทยา chatea@kku.ac.th
20 นางรัตนา ภิรมณ์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ เทคนิคการแพทย์ rattanapi@kkumail.com
21 อ.สุชีวา จันทร์หนู อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ sucheeva@kku.ac.th
22 นางสาววฤณภา สุทธิบุตร นักศึกษา ป.ตรี ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ puyws95@hotmail.com
23 นางสาวกนกวรรณ. นาหก นักศึกษา ชีวเคมี Kanokwan.nahok@gmail.com
24 รศ.จุรีรัตน์ ดาดวง รองศาสตราจารย์ เคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ jurpoo@kku.ac.th
25 ผศ.ลิ่มทอง พรหมดี อาจารย์ กลุ่มวิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น limpro@kku.ac.th
26 ผศ.รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ อาจารย์ นิติวิทยาศาสตร์ rachadaporn@kku.ac.th
27 นางสาวละอองทิพย์ รักณรงค์ ชีวเวชศาสตร์ iamlaongthip@gmail.com
28 นางสาวธนันณัฐ มีมาก นักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย panda.eve1@gmail.com
29 นางสาวสุพรรณิการ์ คลังภูเขียว นักศึกษา ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ nudnid@gmail.com
30 นางสาวนางสาวอัญชลี ต้นศรี น.ศ. ป.เอก ชีวเคมี Unchalee_thonsri@hotmail.com
31 นางสาวอรนุช แสนพูล นักวิจัยหลังปริญญาเอก ปรสิตวิทยา sanpoolor@yahoo.com
32 นางสาวจิฑาภรณ์ หาระสาร ผู้ช่วยนักวิจัย ปรสิตวิทยา Jitaporn.oum@gmail.com
33 นายธานี ธรรมรัตน์ เจ้าหน้าที่วิจัย งานบริการวิชาการและวิจัย คณะแพทยศาสตร์ thani301191@gmail.com
34 นางสาวอุบลรัตน์ ธำรงวรางกูร นักศึกษา ชีวเคมี Tham_ubonrat@kkumail.com
35 รศ.ณัฐยา แซ่อึ้ง รองศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
36 อ.นนทญา นาคคำ อาจารย์ เภสัชวิทยา nontna@kku.ac.th
37 นายธวัฒชัย ภิรมณ์ จพ. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ รพ.อุดรธานี thawatchai2344@hotmail.com
38 นางสาวพรรณพิมล เดชศิริ ผู้ช่วยวิจัย ชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น punpimon002@gmail.com