ชื่อการประชุม/ อบรม Lecture on Lateral Flow Technique
วิทยากรโดย Mr. Jeff Bauer
วันที่เริ่ม 26/03/2561
วันที่สิ้นสุด 26/03/2561
เวลา 09.00-17.30
สถานที่ ห้องประชุม 3C (5314) ชั้น 3 อาคารเวชวิชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 25/03/2561
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 50/ 25

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 รศ.รศนา วงศ์รัตนชีวิน หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี rasana@kku.ac.th
2 นางสาวลักขณา สะเดา ผู้ช่วยวิจัย ฝ่ายวิจัย sadaow1986@gmail.com
3 นางสาวอรนุช แสนพูล นักวิจัยหลังปริญญาเอก ปรสิตวิทยา sanpoolor@yahoo.com
4 รศ.พัชรี บุญศิริ อาจารย์ ชีวเคมี patcha_b@kku.ac.th
5 นางสาวโชติมา โพธิทรัพย์ นักศึกษา ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยส์โดสิส/ ภาควิชาชีวเคมี Chotima29@gmail.com
6 นางสาวจุรีภรณ์ เชื้อดวงผุย นักวิจัยหลังปริญญาเอก ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ jureeporn_c@kkumail.com
7 ผศ.ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น daroon@kku.ac.th
8 นางสาวพรรัชดา มาตราสงคราม ผู้ช่วยนักวิจัย ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ pohnrat14@gmail.com
9 นางสาวจิราภรณ์ หาระสาร ผู้ช้วยวิจัย ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ ่jiraporn.oum@gmail.com
10 นางสาวรัชนี รอดภัย นักศึกษาปริญญาเอก ปรสิตวิทยา rutchanee5020@gmail.com
11 ศ.วันชัย มาลีวงษ์ อาจารย์ ปรสิตวิทยา wanch_ma@kku.ac.th
12 ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ อาจารย์ ปรสิตวิทยา pewpan@kku.ac.th
13 นางสาวศุภจิรา ศรีจางวาง นักวิทยาศาสตร์ หน่วยวิจัยกลาง suphachiranaja@hotmail.com
14 นางสาวนางสาวอรุณี แปยาว ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส arunee.paeyao@gmail.com
15 นายอนุพงศ์ สุขใจ นักศึกษา ชีววิทยา sanupongia@gmail.com, anupongsj@kkumail.com
16 ศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน อาจารย์ จุลชีววิทยา sura_wng@kku.ac.th
17 นายธานี ธรรมรัตน์ เจ้าหน้าที่วิจัย งายบริการวิชาการและวิจัย Thani301191@gmail.com
18 นายภัทรพล วงษ์ภูธร ผู้ช่วยวิจัย ปรสิตวิทยา phat_phutorn@hotmail.com
19 นางสาวชนิกา วรสิษฐ นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ch-p_019@hotmail.com
20 นางสาวกฤษณา ตลับกลาง นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิจัย mkrisanat@gmail.com
21 นางสาวศิโรวัลลิ์ เรือนทิพย์ นักศึกษา ชีวเวชศาสตร์ sirowan.rtip@gmail.com
22 นางสาวชมพูนุท วังบุญ นักศึกษา ชีวเวชศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย tookkiko@hotmail.com
23 อ.อรณัฐ ชูชื่น อาจารย์ คณะเทคโนโลยี oranat@kku.ac.th
24 ผศ.วันชนะ สืบไวย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิติเวชศาสาตร์ wunchanas@yahoo.com
25 ผศ.สกาวรัตน์ กันทะวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุลชีววิทยา sakawrat@kku.ac.th