ชื่อการประชุม/ อบรม ประชุมเปิดโครงการคลังตัวอย่างชีวภาพ คณะแพทยศาสตร์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (The Khon Kaen University Faculty of Medicine and Mekong Health Science Research Institute BioBank Project)
วิทยากรโดย รศ.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร (นำเสนอโครงการ)
วันที่เริ่ม 14/02/2561
วันที่สิ้นสุด 14/02/2561
เวลา 14.00-16.00 น.
สถานที่ ห้องบรรยาย 5314 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 09/02/2561
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 60/ 29

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 นางสาวพรรัชดา มาตราสงคราม เจ้าหน้าที่โครงการคลังตัวอย่างชีวภาพฯ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ pohnrat14@gmail.com
2 นายสมหวัง ทองนำ รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น somtho@kku.ac.th
3 ผศ.สกาวรัตน์ กันทะวงศ์ อาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยา sakawrat@kku.ac.th
4 นางสาวศุภจิรา ศรีจางวาง นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น suphachiranaja@hotmail.com
5 รศ.จริยา อำคา เวลบาท ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ jariya@kku.ac.th
6 นายสัมฤทธิ์ คะมะปะเต หัวหน้าห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์สูตร คณะแพทยศาสตร์ samrit@kku.ac.th
7 นางสาวลักขณา สะเดา เจ้าหน้าที่โครงการคลังตัวอย่างชีวภาพฯ คณะแพทยศาสตร์ sadaow1986@gmail.com
8 นางสาวจิฑาภรณ์ หาระสาร ผู้ช่วยนักวิจัย ภาควิชาปรสิตวิทยา ่jitaporn.oum@gmail.com
9 อ.ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์ สัตวแพทยสาธารณสุข chuleesa@kku.ac.th
10 รศ.จุรีรัตน์ ดาดวง รองศาสตราจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ่jurpoo@kku.ac.th
11 รศ.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร อาจารย์ เภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ laddas@kku.ac.th
12 รศ.ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล หัวหน้าภาค สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา yutwer@kku.ac.th
13 อ.วิภาดา เหล่าวิโรจนกุล อาจารย์ ภาควิชาจักษุวิทยา Wipala@kku.ac.th
14 ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น bthida@kku.ac.th
15 รศ.อรุณวดี ชนะวงศ์ อาจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ aroonwad@kku.ac.th
16 ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ pewpan@kku.ac.th
17 อ.พรรณทิพา ว่องไว ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น pantipawongwai@gmail.com
18 ผศ.กชกร ดิเรกศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ kochakrn@kku.ac.th
19 ผศ.วันชนะ สืบไวย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น wunchana@kku.ac.th
20 ผศ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ajiravudh@hotmail.com
21 รศ.ขวัญชนก ยิ้มแต้ ผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (acro) kwayim@kku.ac.th
22 ผศ.ชัช สุมมานนท์ อาจารย์ ออร์โธปิดิกส์ chatsu@kku.ac.th
23 ผศ.กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ animal@kku.ac.th
24 นางสาวดวงพร แจ่มพันธ์ ผู้ช่วยวิจัยโครงการขุมเหมืองข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสากล ฝ่ายวิจัย anndydoungporn@gmail.com
25 ผศ.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ เลขานุการ สถาบันวิจัยวิทยาศ่าสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง patchatip@kku.ac.th
26 นางสาวกุลนาถ เชื้อทอง ผู้ช่วยนักวิจัย ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ koonch@kku.ac.th
27 นางอาภาภรณ์ ธรเสนา หัวหน้าหน่วยวิจัยกลาง ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ apathasana@gmail.com
28 นางสาวพรสวรรค์ ทองพลับ ผู้ช่วยนักวิจัย ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ pornsawan6936@gmail.com
29 นางสาวสิริญญา สุวงศ์จันทร์ ผู้ช่วยนักวิจัย ฝ่ายวิจัย sirinsu@kku.ac.th