ชื่อการประชุม/ อบรม โครงการกิจกรรมพบปะนักวิจัย เรื่อง นโยบายและทิศทางการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561
วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ
วันที่เริ่ม 17/01/2561
วันที่สิ้นสุด 17/01/2561
เวลา 10.00-12.00
สถานที่ ห้องบรรยาย1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์2
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 16/01/2561
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 100/ 19

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 นางสาวสุรีรัตน์ ศรีถาพล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิจัย sureesri7@gmail.com
2 อ.ทวุธ รัตนทิพย์ ดร. กายวิภาคศาสตร์ tawut@kku.ac.th
3 อ.สุภัจฉรี อรัญ ดร. กายวิภาคศาสตร์ supatar@kku.ac.th
4 ผศ.สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด ผศ. กายวิภาคศาสตร์ sittia@kku.ac.th
5 รศ.วรรณภา อิชิดะ รศ. สรีรวิทยา wannapa@kku.ac.th
6 อ.พัชรวิภา มณีไสย อาจารย์ สรีรวิทยา putcma@kku.ac.th
7 นายรักษ์เกียรติ กระแสร์ นักวิชาการศึกษา งานบริการวิชาการและวิจัย ruggra@gmail.com
8 อ.นิตย์สุภา วัฒนชัย อาจารย์ เภสัชวิทยา ืnitsupa@kku.ac.th
9 อ.นนทญา นาคคำ อาจารย์ เภสัชวิทยา nontna@kku.ac.th
10 นางสาวอรอนงค์ โนนทิง รักษาการหัวหน้าหน่วยบริหารงานวิจัย ฝ่ายวิจัย onanong@kku.ac.th
11 นางสาวรัตนาภา แก้วประดิษฐ์ พนักงานธุรการ ฝ่ายวิจัย ratanapa@kku.ac.th
12 ผศ.เอื้อมเดือน ประวาฬ ผศ เภสัชวิทยา peuamd@kku.ac.th
13 อ.คณิน ซาเหลา อาจารย์ จุลชีววิทยา kaninsa@kku.ac.th
14 ผศ.วันชนะ สืบไวย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิติเวชศาสาตร์ wunchanas@yahoo.com
15 รศ.วัชรินทร์ ลอยลม รองศาสตราจารย์ ชีวเคมี watclo@kku.ac.th
16 นางสาวชิโนรส สืบไวย เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โค chise@kku.ac.th,tawanchaicleftcenter@hotmail.com
17 นางสาวนงลักษณ์ พรมขอนยาง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยวิจัยและธุรการ ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โค nongpr@kku.ac.th
18 รศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี รองศาสตราจารย์ ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โค bprathanee@gmail.com
19 นางสาวนริศรา พลพิมพ์ ผู้ช่วยวิจัยฯ โสต ศอ นาสิกวิทยา aewpolpima@gmail.com