ชื่อการประชุม/ อบรม International Research Forum on Practical Biostatistics: Concepts and Methods hosted by Research Affairs, Faculty of Medicine, KKU
วิทยากรโดย Professor Timothy E. O'Brien, PhD.
วันที่เริ่ม 28/12/2560
วันที่สิ้นสุด 28/12/2560
เวลา 13.30 - 16.30
สถานที่ ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 26/12/2560
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 20/ 20

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 อ.ปัตย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร อาจารย์ วิสัญญีวิทยา pattpan@kku.ac.th
2 รศ.ชิงชิง ฟูเจริญ รองศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์ fching@kku.ac.th
3 รศ.นฤมล ลีลายุวัฒน์ รองศาสตราจารย์ สรีรวิทยา naruemon@kku.ac.th
4 รศ.ปณิตา รศ. อายุรศาสตร์ lpanit@kku.ac.th
5 อ.ชาทะนันท์ เอี่ยมอุดมกาล อาจารย์ ปรสิตวิทยา chatea@kku.ac.th
6 อ.นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์ อาจารย์ อายุรศาสตร์ naroka@kku.ac.th
7 รศ.สมเกียรติ อัศวภูรีกรณ์ รองศาสตราจารย์ จักษุวิทยา somk_as@kku.ac.th
8 ผศ.จรรยา จิระประดิษฐา ผศ. กุมารเวชศาสตร์ jjirapradittha@yahoo.com
9 ศ.กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ อายุรศาสตร์ kiittisak@kku.ac.th
10 ผศ.อังคณา คลังทอง ผศ ศัลยศาสตร์ช่องปากฯ angka_nu@kku.ac.th
11 ศ.สุมิตร สุตรา ศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์ Sumitr @kku.ac.th
12 นางสาวอำนวยพร อภิรักษากร นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น A.apiraksakorn@cpird.in.th
13 นางสาววนัชพร อุสส่าห์กิจ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (แพทย์ประจำโรงพยาบาล) jug_jun_ja@hotmail.com
14 นายหัฎฐกร สำเร็จดี นักศึกษาปริญญาโท ชีวสถิติ hattakorn2gift@gmail.com
15 ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ปรสิตวิทยา pewpan@kku.ac.th
16 ศ.Timothy E. O'Brien วิทยากร Chicago -
17 ศ.กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย อายุรศาสตร์ -
18 ผศ.จริยา อำคา เวลบาท ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย กายวิภาคศาสตร์ -
19 รศ.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย เภสัชวิทยา -
20 นางสาวอรอนงค์ โนนทิง รักษาการหัวหน้าหน่วยบริหารงานวิจัย - -