ชื่อการประชุม/ อบรม เปิดโครงการขุมเหมืองข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสากล (Mining data for International Publication Project) และฟังบรรยาย
วิทยากรโดย อาจารย์ปิติ อึ้งอารีย์วิทยา,ผศ.วรินทร พุทธรักษ์,ดร.กฤติกา สุวรรณรุ่งเรือง,คุณสัมฤทธิ์ คะมะปะเต,คุณวาสนา จันทะชุม,ผศ.พรรณทิพา ว่องไว,บริษัท convergence
วันที่เริ่ม 21/12/2560
วันที่สิ้นสุด 21/12/2560
เวลา 08.30- 15.45
สถานที่ ห้องบรรยาย 1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์2
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 18/12/2560
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 100/ 20

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 รศ.ประนอม บุพศิริ รศ. สูตินรีเวช bprano@kku.ac.th
2 รศ.ปณิตา ลิมปะวัฒนะ รองศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์ lpanit@kku.ac.th
3 อ.หลิงหลิง สาลัง อาจารย์ สูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา Slingling@kku.ac.th
4 นายกฤษ สาลัง อาจารย์ ออร์โธปิดิกส์ Kritzslst@gmail.com
5 ผศ.ธนภัทร รัตนภากร แพทย์ จักษุวิทยา tratanapakorn@gmail.com
6 อ.สุชาอร แสงนิพันธ์กูล อาจารย์ กุมารเวชศาสตร์ Suchaorn@hotmail.com
7 อ.เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล นายแพทย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา kiattisak@kku.ac.th
8 ผศ.ณัฐชา ภัทรผดุงกิจ ผศ. พยาธิวิทยา ืnuapat@kku.ac.th
9 อ.นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์ อาจารย์ อายุรศาสตร์ Naroka@kku.ac.th
10 อ.พัชรีภรณ์ ตันมิ่ง อาจารย์แพทย์ ศัลยศาสตร์ patcta@kku.ac.th
11 อ.กนกรัตน์ ไทยวัชรามาศ อาจารย์แพทย์ ศัลยศาสตร์ kanoth@kku.ac.th
12 อ.เฉลิม เอื้อบุณยะนันท์ อาจารย์ ศัลยศาสตร์ chaleu@kku.ac.th
13 รศ.วิมลรัตนฺ์ ศรีราช รองศาสตราจารย์ วิสัญญีวิทยา wimsri@kku.ac.th
14 รศ.ภพ โกศลารักษ์ รศ. กุมารเวชศาสตร์ pkosalaraksa@yahoo.com
15 ผศ.จรรยา จิระประดิษฐา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์ ่jjirapradittha@yahoo.com
16 นายฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน อาจารย์ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน thapanawong@hotmail.com, thapanawong@kku.ac.th
17 รศ.นฤมล ลีลายุวัฒน์ รองศาสตราจารย์ สรีรวิทยา naruemon@kku.ac.th
18 อ.นันทพร นนฤาชา อาจารย์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู nantano@kku.ac.th
19 ผศ.วันชนะ สืบไวย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิติเวชศาสตร์ wunchanas@yahoo.com
20 รศ.เทพกร สาธิตการมณี อาจารย์ วิสัญญีวิทยา thepakorns@gmail.com