ชื่อการประชุม/ อบรม International Research Summit on Zebrafish Aquarium Establishment for Cancer Research hosted by Research Affairs, Faculty of Medicine, KKU
วิทยากรโดย School of Medicine, Nankai University,PR China
วันที่เริ่ม 06/11/2560
วันที่สิ้นสุด 06/11/2560
เวลา 14.00-16.30 น.
สถานที่ ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 1
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 03/11/2560
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 50/ 22

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 นางสาวรัชนี รอดภัย นักศึกษา ปรสิตวิทยา rutchanee5020@gmail.com
2 นางสาวจิฑาภรณ์ หาระสาร ผู้ช่วยวิจัย ปรสิตวิทยา jitaporn.oum@gmail.com
3 นางสาวอรนุช แสนพูล นักวิจัยหลังปริญญาเอก ปรสิตวิทยา sanpoolor@yahoo.com
4 ศ.Rong Xiang Dean, School of Medicine - -
5 ผศ.Longlong Wang Assistant Professor, School of Medicine - -
6 ผศ.Yi Shi - School of Medicine -
7 อ.Yonghui Liu - School of Medicine -
8 นายSida Zhao - School of Medicine -
9 ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย - -
10 ผศ.นงนุช เอื้อบัณฑิต ผศ. กายวิภาคศาสตร์ nongua@kku.ac.th
11 อ.นิชาภา พันชะโก อาจารย์ กายวิภาคศาสตร์ nichph@kku.ac.th
12 อ.อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์ อาจารย์ ชีวเคมี atitsil@kku.ac.th
13 ผศ.วันชนะ สืบไวย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิติเวชศาสตร์ wunchanas@yahoo.com
14 อ.ทวุธ รัตนทิพย์ อาจารย์ กายวิภาคศาสตร์ tawut@kku.ac.th
15 อ.วราภรณ์ สาแก้ว อาจารย์ กายวิภาคศาสตร์ sakaew@gmail.com
16 รศ.สุรชัย แซ่จึง อาจารย์ ออร์โธปิดิกส์ sursea@kku.ac.th
17 รศ.วิภาวี หีบแก้ว รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์ wiphawi@kku.ac.th
18 นางสาวสมสิริ อินทรมณี - ภาควิชาชีวเคมี somsiri_ind@hotmail.com
19 ผศ.กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ ผศ. ชีวเคมี kanlayanee@kkumail.com
20 ศ.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ ศาสตราจารย์ จุลชีววิทยา viraphng@gmail.com
21 นายอรรถวิทย์ ศิริโชติ นักศึกษา จุลชีววิทยา auttawit_s@kkumail.com
22 อ.สมสุดา โสมอินทร์ อาจารย์ กายวิภาคศาสตร์ mdssint@gmail.com