ชื่อการประชุม/ อบรม Submit Online ทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร์
วิทยากรโดย คุณพรสวรรค์ ทองพลับ
วันที่เริ่ม 13/07/2560
วันที่สิ้นสุด 13/07/2560
เวลา 13.00-16.30น.
สถานที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CAI ชั้น 6
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 13/07/2560
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 40/ 18

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 นางสาวฟัจญรี สาและ ผู้ช่วยนักวิจัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู fanya2526@gmail.com
2 นางคนึงนุช หนุ่มเพ็ชร์ พนักงานธุรการ ภาควิชาปรสิตวิทยา pkanun@kku.ac.th
3 นางขวัญแก้ว จุลลาบุตดี ผู้ช่วยนักวิจัย จักษุวิทยา khwankaew@hotmail.com
4 นางสาวสุรีรัตน์ สรีถาพล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิจัย sureesri@kku.ac.th
5 นางสาวน.ส.อรนิชา อินทรสันติ์ ผู้ช่วยนักวิจัย ภาควิชาจักษุวิทยา jane_meum@hotmail.com
6 นางอัญชลี ศรีโนนม่วง พ.ธุรการ ภาควิชาชีวเคมี anchko@kku.ac.th
7 อ.สักการ สังฆมานนท์ อาจารย์ พยาธิวิทยา sakkarn@kku.ac.th
8 นางสาววัชราภรณ์ เฉิดดิลก ผู้ช่วยวิจัย วิสัญญีวิทยา watcch@kku.ac.th
9 นางสาวฐาวรีย์ นักผูก นักศึกษา จุลชีววิทยา bb_13mbg@hotmail.com
10 นางสาวปริยากร อุดมวรรณ นักศึกษา จุลชีววิทยา pariyakorn21535@gmail.com
11 นายอติ บุรัสการ นักศึกษา จุลชีววิทยา aburassakarn@hotmail.co.th
12 นางสาวพรผกา ศรีนางาม พนักงานธุรการ พยาธิวิทยา siriwansr@kku.ac.th
13 นางสาวณัฐพร เซ็นน้อย นักศึกษาปริญญาโท พยาธิวิทยา ืnutthaporn_s@kkumail.com
14 นางสาวศกุนตลา สุภาสัย ผู่ช่วยนักวิจัย กุมารเวชศาสตร์ sakusu@kku.ac.th
15 นายกษมา อุปรินทร์ ผู้ช่วยนักวิจัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ kasaup@kku.ac.th
16 นางสาวสุนิศา ทองอุทุม ผู้ช่วยนักวิจัย อายุรศาสตร์ yuusuunisa@gmail.com
17 นางสาวหทัยภัทร สร้อยอุดม ผู้ช่วยนักวิจัย อายุรศาสตร์ ้hataso@kku.ac.th
18 นางสาวพมลพร ทินก้อง พนักงานธุรการ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน pamoti@kku.ac.th