ชื่อการประชุม/ อบรม การสนับสนุนและการให้บริการของสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen university science park)
วิทยากรโดย ทีมงานจากสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่เริ่ม 16/08/2560
วันที่สิ้นสุด 16/08/2560
เวลา 8.30-12.00
สถานที่ ห้องประชุม 5314 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 14/08/2560
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 60/ 1

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 ผศ.วันชนะ สืบไวย อาจารย์ นิติเวชศาสตร์ wunchanas@yahoo.com