ชื่อการประชุม/ อบรม Clinic & Pre-clinic Research Forum 2560 ครั้งที่ 3
วิทยากรโดย รศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง
วันที่เริ่ม 15/05/2560
วันที่สิ้นสุด 15/05/2560
เวลา 12.00-13.30
สถานที่ ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 09/05/2560
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 50/ 41

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 ผศ.ณิชานันทน์ ผศ. ปัญญาเอก nichanun2@gmail.com
2 อ.คณิน ซาเหลา อาจารย์ จุลชีววิทยา kaninsa@kku.ac.th
3 ผศ.วันชนะ สืบไวย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิติเวชศาสตร์ wunchanas@yahoo.com
4 ผศ.อำนาจ กิจควรดี อาจารย์ ศัลยศาสตร์ amnat811@yahoo.com
5 รศ.นฤมล ลีลายุวัฒน์ รองศาสตราจารย์ สรีรวิทยา naruemon@kku.ac.th
6 ผศ.พรรณทิพา ว่องไว อาจารย์ ภาควิชาจักษุวิทยา pantipawongwai@gmail.com
7 อ.ชาทะนันท์ เอี่ยมอุดมกาล อาจารย์ ปรสิตวิทยา chatea@kku.ac.th
8 ผศ.กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ อาจารย์ ชีวเคมี kulthidava@kku.ac.th
9 อ.พัชรวิภา มณีไสย อาจารย์ สรีรวิทยา putcma@kku.ac.th
10 ผศ.สกาวรัตน์ กันทะวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุลชีววิทยา sakawrat@kku.ac.th
11 นางสาววิภาดา เหล่าวิโรจนกุล อาจารย์ จักษุวิทยา Wipala@kku.ac.th
12 ผศ.วันทนา อมตาริยกุล อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี wantana.am@gmail.com
13 ศ.วันชัย มาลีวงษ์ ศาสตราจารย์ ปรสิตวิทยา wanch_ma@kku.ac.th
14 ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ศาสตราจารย์ ปรสิตวิทยา pewpan@kku.ac.th
15 นายนายเฉลิมชัย สมบูรณ์ภัทรกุล นักวิจัยหลังปริญญาเอก ปรสิตวิทยา chalermchai.cs@gmail.com
16 นางสาวอรนุช แสนพูล ปรสิตวิทยา sanpoolor@yahoo.com
17 นางสาวนางสาวลักขณา สะเดา นักศึกษา ปรสิตวิทยา sadaow1986@gmail.com
18 นายนายอิสระพงศ์ โพธิ์สุข นักศึกษา ปรสิตวิทยา issarapong2oum@gmail.com
19 นางสาวนางสาวรัชนี รอดภัย นักศึกษา ปรสิตวิทยา rutchanee5020@gmail.com
20 นายนายปกมล เหล่ารักษาวงษ์ นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ Pokkamol.3108@gmail.com
21 ผศ.เกียรติไชย ฟักศรี ผช คณบดี จุลชีววิทยา Kiatichai@kku.ac.th
22 นางสาวดาราพร เชื้ออ่อน นักศึกษาปริญญาเอก วิทยาศาสตร์การแพทย์ lekluk_672@hotmail.com
23 ผศ.แคทรียา สุทธานุช อาจารย์ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น cattariq@hotmail.com
24 นางสาวอนุสรา กุลเสน นักศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ anusara.kuls@gmail.com
25 นางสาววราธร ชุมชูชาติ นักศึกษาปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ warawarapl@gmail.com
26 นางสาวศิริพร ดวงพรม นักศึกษา เภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชเคมี siriporn.duandprom@gmail.com
27 อ.สุปราณี พันธุ์ธนวิบูลย์ อาจารย์ จุลชีววิทยา supraph@kku.ac.th
28 อ.นนทญา นาคคำ อาจารย์ เภสัชวิทยา nontna@kku.ac.th
29 ผศ.วีรวรรณ อุชายภิชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ veruch@kku.ac.th
30 นางสาวจิราพร สงศรี นักศึกษา ปรสิตวิทยา benzll_jpcnas@hotmail.com
31 นางสาวเบญจมาภรณ์ พุ่มหิรัญโรจน์ ผู้ช่วยวิจัย ปรสิตวิทยา benjamabhorn.pumhirunroj@gmail.com
32 นางสาวปาริชาติ บัวโรย Post Doctoral ปรสิตวิทยา joomjim_mc@hotmail.com
33 อ.ปราณี ศรีราช อาจารย์ มทร.อีสาน วข. สกลนคร srirajp11@gmail.com
34 ผศ.ราตรี ทวิชากรตระกูล อาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ratree.t@gmail.com
35 ผศ.สุทัศน์ สุทธิประภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ิสาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน sutasu@kku.ac.th
36 อ.พัทธ์ปิยา สีระสาพร อาจารย์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู patpiya4@gmail.com
37 อ.จิตติมา แสงสุวรรณ อาจารย์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู sjittima@kku.ac.th
38 อ.ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล นักวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ Stuntiyasawasdikul@gmail.com
39 นายพีระ ทับบุญ นักวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ Peeratab@hotmail.com
40 อ.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ อาจารย์ กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น patchatip@kku.ac.th
41 นางสาวกัญญาวีร์ พรไพรินทร์ นศ. ป.เอก คณะเภสัชศาสตร์ มข. วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ kanyaveeporn@gmail.com