ชื่อการประชุม/ อบรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP”
วิทยากรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์การทำวิจัยคลินิก
วันที่เริ่ม 16/11/2559
วันที่สิ้นสุด 22/12/2559
เวลา 08.30-16.30
สถานที่ ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า อาคาร 89 พรรษาสมเด็จย่า ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 22/12/2559
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 80/ 80

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 นางศิวาพร ขวัญเสน่ห์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เวชศาสตร์ฉุกเฉิน p_poo2525@hotmail.com
2 นางสาวิวิไลพร แกมจินดา ผู้ช่วยนักวิจัย เวชศาสตร์ฉุกเฉิน wilaka.jib@gmail.com
3 นายทัศนชาติ จิตรีธาตุ นายแพทย์ ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี Trapezius88@hotmail.com
4 อ.ศรินญา จันทะวงศ์ วิสัญญีแพทย์ วิสัญญีวิทยา Tsukire@hotmail.com
5 ผศ.จรรยา จิระประดิษฐา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ jjirapradittha@yahoo.com
6 นายธารินทร์ ภักดี นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ ศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น tarin17092511@gmail.com
7 นางสาวอำนวยพร อภิรักษากร นายแพทย์ชำนาญการ กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น A.apiraksakorn@cpird.in.th
8 นางสาวสุดารัตน์ ศิริชัยพรศักดิ์ กุมารแพทย์ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม Noina136@hotmail.co.th
9 นางสาวประดับเพชร กล้าทางถูก พยาบาลชำนาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี Slimming2008@hotmail.com
10 อ.รุจิรา อนุสุริยา นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี Rujira-anu@hotmail.co
11 นางจิราพร ศรีบูรพา พยาบาลชำนาณการ โรงพยาบาลอุดรธานี ่jirasri2510@gmail.com
12 นางสาววรนาฏ จันทร์ขจร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น woranart_chan@yahoo.com
13 อ.ภาธร ภิรมย์ไชย อาจารย์พิเศษ โสต ศอ นาสิกวิทยา patorn@kku.ac.th
14 นางรศ.พัชรีพร แซ่เซียว อาจารย์สาย ก. ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา raungji@yahoo.com
15 รศ.ธีรพร รัตนาเอนกชัย รองหัวหน้าภาค โสตศอนาสิกวิทยา teerapornratana@gmail.com
16 นางสาวจุฬาภรณ์ ตั้งภักดี อาจารย์ การพยาบาลสุขภาพเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น C3064883@uon.edu.au
17 ผศ.อังคณา คลังทอง ผศ ศัลยศาสตร์ช่องปาก angka_nu@yahoo.com
18 อ.สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์ อาจารย์ การพยาบาลสุขภาพเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มข. supattanas@yahoo.com, supattana@kku.ac.th
19 นางสาวอำภา ทาเวียง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น Dear2322@gmail.com
20 นางสาวนางสาวธารทิพย์ วงษ์สินธุ์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลภูเวัยง tantip.w@gmail.com
21 ผศ.เกศินี สราญฤทธิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ kesine
22 นางสุพัตรา ศรศักดา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลภูเวียง Supattraoa@gmail.com
23 นางศศิธร ศุภรมย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลภูเวียง Sasithonjee2510@gmail.com
24 นางประเพียร ห่มขวา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานเวชกรรมชุมชน โรงพยาบาลภูเวียง prapien_au@hotmail.com
25 นางธัญชนก จิตจง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลภูเวียง pam.thanchanok@gmailcom
26 ผศ.สุวดี เอื้ออรัญโชติ อาจารย์ ทันตกรรมประดิษฐ์ asuwadee@kku.ac.th
27 นายกิตศราวุฒิ ขวัญชารี นักศึกษา ระบาดวิทยาและชีวสถิติ k.kitsarawut@kkumail.com
28 อ.ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม runglawon@npu.ac.th
29 นายกษมา อุปรินทร์ ผู้ช่วยนักวิจัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ kasaup@kku.ac.th
30 นางกนกวรรณ กุลชาติ เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยคลินิก สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก kanokwan@acro-kku.com
31 อ.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์ อาจารย์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ pchaivut007@gmail.com
32 นางสาวพลอยนภัส มหัทธนพัชรกุล เลขานุการ ศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะหืทางสถิติ ploinapatdamasac@gmail.com
33 นางสาวมนสิตา ตันยะ กุมารแพทย์ กุมารเวชกรรม lotus_b2@yahoo.com
34 ผศ.พญ.ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์ pakkia@kku.ac.th
35 นางสาวศกุนตลา สุภาสัย ผู้ช่วยนักวิจัย กุมารเวชศาสตร์ sakusu@kku.ac.th
36 อ.สงกรานต์ นักบุญ อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมรราชชนนีนครพนม nsongkran9@gmail.com
37 นายชาญณรงค์ ชัยอุดมสม นายแพทย์ชำนาญการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ C_Nets@hotmail.com
38 นางสาวกรวิกา พูลลาภ โปรแกรมเมอร์ ศูนย์จัดการข้อมูล และวิเคราะห์ทางสถิติ seal_angelring@hotmail.com
39 นางสาวสุปราณี วรพันธุ์ ผู้จัดการโครงการCASCAP โครงการCASCAP ppworapan@gmail.com
40 นางสาวธันย์ชนก แสงโชติ ผู้ช่วยวิจัย โครงการCASCAP khvan626@hotmail.com
41 นางสาวศิริภรณ์ จรทะผา ผู้ช่วยวิจัย โครงการ CASCAP ann.siriporn24@gmail.com
42 นางสาวพรทิพย์ พรมดวงดี ผู้ช่วยนักวิจัย CASCAP Pornthippromduangdee@gmail.com
43 นางสาวศรุตยา ศรีมารัตน์ ผู้ช่วยวิจัย Cascap Saruttaya_s@hotmail.com
44 นางสาวสุวันนา คำบุศย์ ผู้ช่วยผู้วิจัย โครงการ CASCP Suwanna.cascap@gmail.com
45 นางสาวสุมาลี แก้วดวงตา ผู้ช่วยวิจัย โรงพยาบาลอุดรธานี sumaleecascap@gmail.com
46 นางสาวสุนิสา บัวโรย ผู้ช่วยผู้วิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น sunisa_0719@hotmail.com
47 นางสาวเกศกนก เจริญรัตน์ ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการ CASCAP ketkanok228@gmail.com
48 นางสาวนุชกานต์ คำงาม ผู้ช่วยวิจัย โครงการCASCAP Nutchakan-Kham@hotmail.com
49 นางสาวนิภาวรรณ ไชยบัง ผู้ช่วยวิจัยวิจัยโครงการCascap โครงการCascap Nipawan. Pan37@gmail.com
50 นางสาวพิมสวิยา โลเด ผู้ช่วยวิจัย โครงการcascap som25521@hotmail.com
51 รศ.รศ.จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร - รังสี -
52 นางสาวชวิพร มุกตพันธ์ แพทย์หญิง รังสี -
53 นางสาวแพทย์หญิงปาริชาติ เลิศวิเศษมงคล แพทย์หญิง รังสี -
54 นางสาวพญ. วิริญจ์ เพชรจันทร แพทย์หญิง รังสี -
55 นางสาวแพรวพรรณ รวีนิภาพงศ์ แพทย์หญิง รังสี -
56 รศ.ศรีชัย ครุสันธิ์ รองศาสตราจารย์ รังสี -
57 รศ.มณเฑียร เปสี รองศาสตราจารย์ รังสี -
58 นางสาวจันทร์ศรี ศุภกะลิน - รังสี -
59 นายนฤดม ศุภกะลิน - รังสี -
60 นายคมสันต์ ธำรงค์อนันตสกุล - รังสี -
61 นางวิไล สาระพาณิชย์ - มูลนิธิรักษ์ตับ -
62 นางพิงพันธ์ ดวงรัตน์ - มูลนิธิรักษ์ตับ -
63 นางมณเฑียร บุญโต - มูลนิธิรักษ์ตับ -
64 นางสาวสิรินทิพย์ วัฒนะอุดมโรจน์ - มูลนิธิรักษ์ตับ -
65 นายนราธร พิทักษ์อรรณพ - มูลนิธิรักษ์ตับ -
66 นางสาวยุภาพร สุชาตะประคุลภ์ - มูลนิธิรักษ์ตับ -
67 นางสาวพิมพ์อัมพร ตั้งตระกูล - มูลนิธิรักษ์ตับ -
68 นางสาวเปรมากร หยาดไธสง - มูลนิธิรักษ์ตับ -
69 นางสาวสุนิสา ตอฤทธิ์ - มูลนิธิรักษ์ตับ -
70 นางสมจิตร ชุ่มจันทร์ พยาบาลชำนาญการ งานบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก -
71 นางจันทร์เพ็ญ เหนือกอง พยาบาลชำนาญการ งานบริการพยาบาล -
72 นางสาวภัสสร ใจอ่อน - ศัลยกรรม -
73 นางสาวหิรัญญา สินธุศิริ - ศัลยกรรม -
74 นางสาวพรศิริ สุติ พยาบาลชำนาญการ งานบริการพยาบาล -
75 นางสาวพุ่มพวง ขยอมดอก พยาบาลชำนาญการ งานบริการพยาบาล -
76 นางเอื้อมพร พิมดี พยาบาลชำนาญการ งานบริการพยาบาล -
77 นางสาวน้ำตาล แสนจันทร์ พยาบาลชำนาญการ งานบริการพยาบาล -
78 นางสาวนิษรา มุสิกา พยาบาลชำนาญการ งานบริการพยาบาล -
79 นางเลี่ยมทอง ช่อเพิญกุล พยาบาลชำนาญการ งานบริการพยาบาล -
80 อ.สุขุมาล ธนไพศาล แพทย์หญิง จักษุวิทยา -