ชื่อการประชุม/ อบรม การถ่ายทอดสัญญาณสดโครงการอบรมเชิงสัมมนา เรื่อง “Internet of Things & Disruptive Technology in Medicine”
วิทยากรโดย ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, ผศ วรรณรัช สันติอมรทัต หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
วันที่เริ่ม 27/06/2559
วันที่สิ้นสุด 27/06/2559
เวลา 8.30-16.30
สถานที่ ห้องบรรยาย 1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ 2
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 24/06/2559
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 100/ 6

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 ศ.ผกากรอง ลุมพิกานนท์ ศาสตราจารย์ กุมาร paglum@kku.ac.th
2 ผศ.ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น daroon@kku.ac.th
3 รศ.วนิดา แก่นอากาศ รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ wanida@kku.ac.th
4 นายนรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์ อาจารย์ อายุรศาสตร์ Naroka@kku.ac.th
5 ผศ.ธนภัทร รัตนภากร อาจารย์ จักษุวิทยา tratanapakorn@gmail.com
6 ผศ.กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ อาจารย์ ชีวเคมี kulthidava@gmail.com