ชื่อการประชุม/ อบรม จะสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยได้อย่างไร
วิทยากรโดย นาง จิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้จัดการสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มข.
วันที่เริ่ม 20/04/2559
วันที่สิ้นสุด 20/04/2559
เวลา 8.30-16.30
สถานที่ ห้องบรรยาย 1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ 2 คณะแพทยศาสตร์ มข.
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 18/04/2559
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 100/ 41

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 ผศ.ณัฐชา ภัทรผดุงกิจ ผศ. พยาธิวิทยา ืnuapat@kku.ac.th
2 นายอรรถวิทย์ ศิริโชติ นักศึกษา จุลชีววิทยา auttawit_s@kkumail.com
3 นายสมบูรณ์ มาตุ้ม ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ msombo@kku.ac.th
4 ผศ.อรพิน ผาสุริย์วงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสรีรวิทยา orapin@kku.ac.th
5 นายนายปิยะวุฒิ แสวงผล นักศึกษา จุลชีววิทยา s.piyawut@gmail.com
6 รศ.สุรชัย แซ่จึง - ออร์โธปิดิกส์ -
7 ศ.กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย - ออร์โธปิดิกส์ -
8 นายอนุชิน นาเจิมพลอย นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ หน่วยจุลทรรศน์วินิจฉัย งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร 66985
9 นางสาวรุจนันท์ คะเชนทร์ชาติ นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ หน่วยจุลทรรศน์วินิจฉัย งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร -
10 นางสาวอัมพร กุลเวชกิจ พยาบาล เชี่ยวชาญ แผนกการพยาบาลจักษุ โสตฯ งานบริการพยาบาล -
11 นางวรางคณา แสนนาม พยาบาล ชำนาญการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -
12 นางจันทร์เพ็ญ บัวเผื่อน พยาบาล ชำนาญการพิเศษ หน่วยควบคุมการติดเชื้อ งานบริการพยาบาล -
13 นายนพ.สรายุทธ หลานวงศ์ - งานเวชกรรมสังคม -
14 นายพีระ สมบัติดี พยาบาล ปฏิบัติการ งานเวชกรรมสังคม -
15 นางสาวภาวินี สายบุ่งคล้า นักวิชาการสาธารณสุข งานเวชกรรมสังคม -
16 นางสาวนิตยา ศรีใชยพล พนักงาน บ.เอเมด Nittaya_270@hotmail.com
17 นางอุบล จ๋วงพานิช พยาบาล เชี่ยวชาญ หอผู้ป่วย5จ แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ งานบริการพยาบาล -
18 นางรื่นฤดี แก่นนาค พยาบาล ชำนาญการพิเศษ ห้องตรวจกุมารเวช แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก งานบริการพยาบาล -
19 นางพรนภา บุญตาแสง พยาบาล ชำนาญการพิเศษ หอผู้ป่วย5ข แผนกการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม งานบริการพยาบาล -
20 นางศศิธร เรืองประเสริฐกุล หัวหน้างานจ่ายกลาง งานจ่ายกลาง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ -
21 นางพรสวรรค์ โควบุตร - งานจ่ายกลาง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ -
22 นางจุฑารัตน์ เอี่ยมทอง - งานแม่บ้าน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ -
23 นางหอม เมืองสนธ์ - หน่วยตัดเย็บและซ่อมผ้า งานแม่บ้าน -
24 นางวาสนา สุขประเสริฐ - หน่วยตัดเย็บและซ่อมผ้า งานแม่บ้าน -
25 นางพรปวีณ์ คำสาแก้ว พนักงานตัดเย็บ งานแม่บ้าน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ -
26 นายสมเกียรติ วงษ์พันตรี พ.ราชการ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ somkwo@kku.ac.th
27 นางพรพรหม ตันติยาสวัสดิกุล พยาบาลเวชปฎิบัติ คลินิกพรพรหมพยาบาลเอกชน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น p193orn@hotmail.com
28 นายสุวิทย์ บาลไธสง นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแทยศาสตร์ suwiba@kku.ac.th
29 นายสังคม จันทะ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ sangja@kku.ac.th
30 นายนิกร ชีวาจร นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ nikhck@kku.ac.th
31 นางไกรวาส แจ้งเสม พยาบาล ชำนาญการพิเศษ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา -
32 นางสาวนุชสุภา สุนทมาลา นักวิจัยหลังปริญญาเอก ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ sun_nuchsupha@hotmail.com
33 ผศ.ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น daroon@kku.ac.th
34 นางสาวอุบลรัตน์ ต้อยมาเมือง พยาบาลชำนาญการพิเศษ งานบริการพยาบาล toubonr@kku.ac.th; toubonr@gmail.com
35 นายเจตพัตร ทีมที่ปรึกษาเอเมดส์ - jetsricha@gmail.com
36 นางสาวสาวิณี กาสา นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยาคลีนิค งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร -
37 นางสาวสาวิตรี วงษ์ดวง พนักงานธุรการ ฝ่ายวิจัย naei.sawitree@gmail.com
38 นางสาวสุรีรัตน์ ศรีถาพล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิจัย sureesri@kku.ac.th
39 นางสาวกรวิกา ภูนบผา นักสารสนเทศ ฝ่ายวิจัย duang0302312gmail.com
40 นางสาวชัญญานุช คำมุกชิก พนักงานธุรการ งานบริการวิชาการและวิจัย mdresearch.kku@gmail.com
41 นางสาวอรอนงค์ โนนทิง รักษาการหัวหน้าหน่วยบริหารงานวิจัย ฝ่ายวิจัย onanong@kku.ac.th