ชื่อการประชุม/ อบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม SciVal
วิทยากรโดย นางสาวรัตนาภา แก้วประดิษฐ์ , นางสาวกุลนาถ เชื้อทอง
วันที่เริ่ม 19/03/2558
วันที่สิ้นสุด 19/03/2558
เวลา 9.00-12.00
สถานที่ อาคารเรียนรวม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CAI ชั้น 6
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 13/03/2558
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 40/ 16

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 ศ.ยศอนันต์ ยศไพบูลย์ ศาสตราจารย์ จักษุวิทยา yyosanan@gmail.com
2 นายธนวัช แก้วคำสอน นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ เภสัชวิทยา tkaewkamson@yahoo.com
3 รศ.สมเกียรติ อัศวภูรีกรณ์ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาจักษุวิทยา somkiat.asawa@gmail.com
4 รศ.สุดา วรรณประสาท รศ. เภสัชวิทยา sudvan@kku.ac.th
5 นางสาวธัญพร สายคำพา ผู้ช่วยนักวิจัย ภาคออร์โธปิดิกส์ b_bow_01@hotmail.com
6 รศ.สุรชัย แซ่จึง อาจารย์ ภาคออร์โธปิดิกส์ sursea@kku.ac.th
7 ผศ.จริยา หาญวจนวงศ์ อาจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา hchari@kku.ac.th
8 นางสาวชุติมา อ้นงาม พนักงานธุรการ จุลชีววิทยา ochuti@kku.ac.th
9 นางสาวนางสาววัชราภรณ์ เฉิดดิลก ผู้ช่วยวิจัย ภาวิชาวิสัญญีวิทยา w.noosom@gmail.com
10 อ.อุมาพร ยอดประทุม ดร. ภาควิชาจุลชีววิทยา umapornyo@kku.ac.th
11 อ.สกาวรัตน์ กันทะวงศ์ ดร. ภาควิชาจุลชีววิทยา sakawrat@kku.ac.th
12 รศ.ชิงชิง ฟูเจริญ อาจารย์ อายุรศาสตร์ fching@kku.ac.th
13 นางสาวสุภาวดี คงอุ่น ผู้ช่วยนักวิจัย อายุรศาสตร์ supawako@kku.ac.th
14 นางสาวขวัญแก้ว สายส่อ ผู้ช่วยนักวิจัย จักษุวิทยา khwankaew@hotmail.com
15 นางอุมาพร โพธิ์ชัย พนักงานธุรการ เภสัชวิทยา ีumappi@kku.ac.th
16 นางสาวเนรัญชิรา สาครเจริญ ผู้ช่วยนักวิจัย จักษุวิทยา pikpookky_naja@hotmail.com