ชื่อการประชุม/ อบรม อบรมเรื่อง"เทคนิคการสืบค้น และรายงานผลงานตีพิมพ์ รายบุคคลทั้งภาควิชา"
วิทยากรโดย คุณวรรณีย์ ชาติรัมย์ (ผู้ช่วยนักวิจัย ภาควิชาอายุรศาสตร์)
วันที่เริ่ม 07/01/2559
วันที่สิ้นสุด 07/01/2559
เวลา 8.30-16.30 น.
สถานที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CAI ชั้น 6 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 31/12/2558
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 40/ 20

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 นางกรรณทิวา แสนพรม พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สรีรวิทยา saenprom@gmail.com
2 นางสาวขวัญแก้ว สายส่อ ผู้ช่วยนักวิจัย จักษุวิทยา khwankaew@hotmail.com
3 นางสาวสุกัญญา ปลั่งกลาง ผู้ช่วยนักวิจัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู sukanyagm82@gmail.com
4 นางสาวฟัจญรี สาและ ผู้ช่วยนักวิจัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู fanya2526@gmail.com
5 นางสาวปราณี สินนา พนักงานธุรการ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู -
6 นางสาวศกุนตลา สุภาสัย ผู้ช่วยนักวิจัย กุมารเวชศาสตร์ sakusu@kku.ac.th
7 นางสาวดาราพร จันทรเนตร พนักงานธุรการ กายวิภาคศาสตร์ sdarap@kku.ac.th
8 นายจักรี ดอนเตาเหล็ก ผู้ช่วยนักวิจัย ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น rtyhank_81131@hotmail.com
9 นางสาวนิภาภรณ์ จ้อยภูเขียว ผู้ช่วยนักวิจัย ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น nipa_tonkao@hotmail.com
10 นางอัญชลี ศรีโนนม่วง พ.ธุรการ ภาควิชาชีวเคมี anchko@kku.ac.th
11 นางสาวธัญพร สายคำพา ผู้ช่วยนักวิจัย ภาคออร์โธปิดิกส์ b_bow_01@hotmail.com
12 นายกษมา อุปรินทร์ ผู้ช่วยนักวิจัย รังสีวิทยา kasaup@kku.ac.th
13 นางสรัลชนา บุดดาน้อย ธุรการ กุมารเวชศาสตร์ bsaran@kku.ac.th
14 นางสาววิไลพร แกมจินดา ผู้ช่วยนักวิจัย เวชศาสตร์ฉุกเฉิน wilaka.jib@gmail.com
15 นายสินสุวัฒน์ ใจดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จิตเวชศาสตร์ sinsja@kku.ac.th
16 นางคนึงนุช พิมพ์สาร พนักงานธุรการ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ pkanun@kku.ac.th
17 นางสาวธารทิพย์ พนักงานธุรการ พยาธิวิทยา tarnmo@kku.ac.th
18 นางอุมาพร โพธิ์ชัย พนักงานธุรการ เภสัชวิทยา umappi@kku.ac.th
19 นายธนวัช แก้วคำสอน นักวิทยาศาสตร์ เภสัชวิทยา tkaewkamson@yahoo.com
20 นางสาวอัมรา อุตรนคร ผู้ช่วยวิจัย สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ammaut@kku.ac.th