ชื่อการประชุม/ อบรม ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ ปัญหาและอุปสรรคการทำวิจัยของภาควิชาคลินิก
วิทยากรโดย -
วันที่เริ่ม 09/03/2558
วันที่สิ้นสุด 09/03/2558
เวลา 11.00-12.00
สถานที่ ห้องประชุม 5203 อาคารเวชวิชชาคาร
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 05/03/2558
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 16/ 10

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 รศ.ณัฐเศรษฐ มนิมนากร หัวหน้าสำนักระบาดวิทยาคลินิก สำนักระบาดวิทยาคลินิก natman@kku.ac.th
2 รศ.สุรชัย แซ่จึง อาจารย์ ออร์โธปิดิกส์ tala_tham@yahoo.com
3 รศ.เบญจมาศ พระธานี อาจารย์ โสต ศอ นาสิกวิทยา bprathanee@gmail.com
4 อ.พิชเยนทร์ ดวงทองพล อาจารย์ ศัลยศาสตร์ pichayen@kku.ac.th,chayen2007@hotmail.com
5 ศ.ยศอนันต์ ยศไพบูลย์ ศาสตราจารย์ จักษุวิทยา yosanan@kku.ac.th
6 รศ.สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล หัวหน้าภาควิชา จิตเวชศาสตร์ suwaru@kku.ac.th
7 รศ.โกวิท คำพิทักษ์ รองศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา kovit@kku.ac.th
8 ผศ.อำนาจ กิจควรดี ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิจัย ศัลยศาสตร์ amnat811@yahoo.com
9 ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย pewpan@kku.ac.th
10 นายรักษ์เกียรติ กระแสร์ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย ฝ่ายวิจัย rgrasair@gmail.com