ชื่อการประชุม/ อบรม New Era of Genome Editing
วิทยากรโดย Guan Young, Teo, D.V.M, Ph.D,
วันที่เริ่ม 28/01/2558
วันที่สิ้นสุด 28/01/2558
เวลา 13.30 - 16.30 น.
สถานที่ ณ. ห้องประชุมชั้น 3 ห้อง 3C (5314) อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 23/01/2558
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 50/ 0

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ไม่มีข้อมูล
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล