ตัวชี้วัดด้านการวิจัย ระดับภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


  • 2557 :Research Income, Paper/Staff และ IF/Paper
  • 2558 :Research Income, Paper/Staff และ IF/Paper
  • 2559 :Research Income, Paper/Staff และ IF/Paper
  • 2560 :Research Income, Paper/Staff และ IF/Paper
  • 2561 :Research Income, Paper/Staff และ IF/Paper
  •