การยื่นสมัครทุนวิจัยแบบออนไลน์จะถือว่าสำเร็จ เมื่อท่านปฏิบัติดังนี้
1. พิมพ์ใบนำส่งจากระบบ Submit online
2. เสนอผู้เกี่ยวข้องลงนาม
3. นำส่งฝ่ายวิจัยตามระบบสารบรรณ

Submit Online