Server Time
 
ทุนวิจัยในปี 2561 เริ่มรับแบบเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
** ปิดรับการ Submit Online หลังจากเวลา 00.00 น.(เที่ยงคืน) ของวันที่ 31 ธันวาคม 2561 **
การยื่นสมัครทุนวิจัยแบบออนไลน์จะถือว่าสำเร็จ เมื่อท่านปฏิบัติดังนี้
1. พิมพ์ใบนำส่งจากระบบ Submit online
2. เสนอผู้เกี่ยวข้องลงนาม
3. นำส่งฝ่ายวิจัยตามระบบสารบรรณ

Submit Online