ชื่อการประชุม/ อบรม GW-GCP&Best Biobanking workshop
วิทยากรโดย Dr.David Diemert, Dr.Jeffrey Bethony, Dr.Sylvia Silver
วันที่เริ่ม 04/04/2559
วันที่สิ้นสุด 29/06/2559
เวลา 08.00-16.30
สถานที่ ห้องประชุม 5102 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 17/06/2559
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 60/ 54

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 นายPrajuab Chaimanee Medical technologist Srinagarind hospital pracha4@yahoo.com
2 อ.อภิพร อาจารย์ ปรสิตวิทยา apiporn@kku.ac.th
3 นายกวินทร์ ถิ่นคำรพ นักชีวสถิติ ศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ kvinth@gmail.com
4 รศ.กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ รองศาสตราจารย์ อายุรศาสตร์ kittisak@kku.ac.th
5 ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ศาสตราอาจารย์ ปรสิตวิทยา pewpan@kku.ac.th
6 ศ.วันชัย มาลีวงษ์ ศาตราจารย์ ปรสิตวิทยา wanch_ma@kku.ac.th
7 นางธิดารัตน์ ประสงค์ดี นักเทคนิกการแพทย์ ปรสิตวิทยา kthida@kku.ac.th
8 นางสาวลักขณา สะเดา นักศึกษา ปรสิตวิทยา sadaow1986@gmail.com
9 นางสาวรัชนี รอดภัย นักศึกษา ปรสิตวิทยา rutchanee5020@gmail.com
10 นางสาวอรนุช แสนพูล นักวิจัยหลังปริญญาเอก ปรสิตวิทยา sanpoolor@yahoo.com
11 นายอิสระพงศ์ โพธิสุข นักศึกษา ปรสิตวิทยา issarapong2oum@gmail.com
12 รศ.สมชาย ปิ่นละออ รศ ปรสิตวิทยา psomec@kku.ac.th
13 ผศ.พรทิพย์ ปิ่นละออ ผศ คณะเทคนิคการเเพทย์ porawa@kku.ac.h
14 อ.วิภาวี ทูคำมี อาจารย์ - -
15 อ.ปภาภัสสร์ ธีระพัฒนวงษ์ - - -
16 นางสาวอุบลรัตน์ ธำรงวรางกูร นักศึกษา ชีวเคมี Tham_ubonrat@kkumaip.com
17 ผศ.กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ อาจารย์ ชีวเคมี kanlayanee@kkumail.com
18 นางสาวอัญชลี ต้นศรี - ชีวเคมี Unchalee_thonsri@hotmail.com
19 นางสาวศศิลาวัณย์ ศรีวงษ์ นักเทคนิคการแพทย์ - suppla@kku.ac.th
20 นางธันยนันท์ ปัญญาแก้ว ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงานพิเศษ - suppla@kku.ac.th
21 นางสาวพวงผกา สาดี นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญารพิเศษ ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร sphuan@kku.ac.th
22 นางสาวศศิลาวัณย์ ศรีวงษ์ นักเทคนิคการแพทย์ ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร sasisri@kku.ac.th
23 อ.อมรรัตน์ จำเนียรทรง อาจารย์ เทคนิคการแพทย์ amonrat@kku.ac.th
24 นางสาวศิรินภา คลังแสง - เภสัชวิทยา sirinaphameaw@gmail.com
25 นางสาวอรอุมา เฮ้านนท์ นักศึกษา ปรสิตวิทยา grookae9@gmail.com
26 นายชัชวาลย์ เส็งทอง นักศึกษา ปรสิตวิทยา chachasengthong@gmail.com
27 นางสาวรุ่งทิวา แดงตาโคตร นักศึกษา เทคนิคการแพทย์ rtw_dtk@hotmail.com
28 ผศ.วรินทร พุทธรักษ์ ประธานฝ่ายวิจัยภาควิชา รังสีวิทยา pwarin@kku.ac.th
29 นางศิริพร มงคลถาวรชัย หัวหน้างานบริการพยาบาล - md08@kku.ac.th
30 รศ.สุดา วรรณประสาท ผช.คณบดีฝ่ายวิชาการด้านบัณฑิตศึกษา - -
31 นางสาวปวีณา ดานะ นักศึกษา ภาควิชาชีวเคมี Paweenad@hotmail.com
32 ศ.โสพิศ วงศ์คำ ศ.ดร. ภาควิชาชีวเคมี Sopit@kku.ac.th
33 นางสาวปิยะนาฏ บุญเนตร ผู้ช่วยวิจัย ชีวเคมี Piyanard_nick@hotmail.com
34 นายฉัตรชัย ภู่มาก นักศึกษา ชีวเคมี chatchai_phoo@hotmail.com
35 นางสาวภัทรินทร์ โพธิพันธุ์ นักศึกษา ชีวเคมี phattarin.pp@gmail.com
36 นางสาวเสาวลักษณ์ สายสมบูรณ์ นักศึกษา ชีวเคมี tudtu.saisomboon@gmail.com
37 รศ.นิรมล พัจนสุนทร รองศาสตราจารย์ จิตเวชศาสตร์ ์nirpat@kku.ac.th
38 รศ.นฤมล ลีลายุวัฒน์ รองศาสตราจารย์ สรีรวิทยา naruemon.leelayuwat@gmail.com
39 อ.อุบล ชาอ่อน อาจารย์ ชีวเคมี ๊ubocha@kku.ac.th
40 นางสาวกนกพร สหุนาฬุ - ภาควิชาปรสิตวิทยา tanz-7@hotmail.com
41 นางสาวสุมลรัตน์ กระพี้แดง ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ sumokr@kku.ac.th
42 นางสาวน้ำฝน สืบวงษา นักศึกษา จุลชีววิทยา namfon.suebwongsa@gmail.com
43 นางสาวสุพัตรา จันทีนอก นักศึกษา จุลชีววิทยา jumkhuntimeless@gmail.com
44 นายอรรถวิทย์ ศิริโชติ นักศึกษา จุลชีววิทยา -
45 นางสาวHlaing Hlaing Thaw นักศึกษา จุลชีววิทยา hlainghlaingthaw25@gmail.com
46 นายอรรถพล กลยนี นักศึกษา จุลชีววิทยา arteetee@hotmail.com
47 นางสาวนวลจันทร์ สอนปัญญา เจ้าหน้าที่วิจัยชำนาญการ สำนักระบาดวิทยาคลินิก snuanj@kku.ac.th
48 นางสาวหัสยา นักวิจัยหลังปริญญาเอก Cholangiocarcinoma Screening and Care Program saya_kku_@hotmail.com
49 นายวชิรพงศ์ สมภักดี นักศึกษา เภสัชวิทยา vachirapong@gmail.com
50 นางสาวภัทราภรณ์ ทุพลชัย นักศึกษา เภสัชวิทยา marry_mario@windowslive.com
51 นายสิทธิชัย เนตรวิจิตรพันธ์ อาจารย์ อายุรศาสตร์ sittne@kku.ac.th
52 รศ.ชิงชิง ฟูเจริญ อายุรศาสตร์ fching@kku.ac.th
53 รศ.นฤมล ลีลายุวัฒน์ รองศาสตราจารย์ สรีรวิทยา naruemon@kku.ac.th, naruemon.leelayuwat@gmail.com
54 นางสาวจุไรรัตน์ ผู้ช่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเมลิออยโดสีส mangezon_mb@hotmail.com