ชื่อการประชุม/ อบรม ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือการประชุม Sciencetific summit ร่วมกับ George Washington University
วิทยากรโดย -
วันที่เริ่ม 09/02/2559
วันที่สิ้นสุด 09/02/2559
เวลา 11.00-13.00
สถานที่ ห้องประชุม 5203 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 07/02/2559
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 60/ 3

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 รศ.นฤมล ลีลายุวัฒน์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา สรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น naruemon.leelayuwat@gmail.com
2 อ.อิสราภรณ์ เทพวงษา อาจารย์ เวชศาสตร์ชุมชน drpoo30442@gmail.com
3 รศ.วิมลรัตน์ ศรีราช อาจารย์ วิสัญญีวิทยา wimsri@kku.ac.th