ชื่อการประชุม/ อบรม โครงการ นวัตกรรมทางการแพทย์สู่เชิงพาณิชย์
วิทยากรโดย ผศ.สุนทร วงศ์ศิริ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ตัวแทนจากบริษัทเอกชน
วันที่เริ่ม 15/01/2559
วันที่สิ้นสุด 15/01/2559
เวลา 8.30-16.30 น.
สถานที่ ห้องประชุมเวชวิชชาคาร 1 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 4 (ห้องบรรยาย1)
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 13/01/2559
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 100/ 47

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 นายสมบูรณ์ มาุตุ้ม ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแทยศาสตร์ msombo@kku.ac.th
2 นายสุวิทย์ บาลไธสงค์ นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแทยศาสตร์ suwiba@kku.ac.th
3 นายสังคม จันทะ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแทยศาสตร์ sangja@kku.ac.th
4 นายนิกร ชีวาจร นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแทยศาสตร์ ืnikhck@kku.ac.th
5 นางศศิธร เรืองประเสริฐกุล หัวหน้างานจ่ายกลาง งานจ่ายกลาง md15@kku.ac.th
6 นางพรสวรรค์ โควบุตร หัวหน้าหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ งานจ่ายกลาง md15@kku.ac.th
7 นางรัญชิดา กิ่งวงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานจ่ายกลาง md15@kku.ac.th
8 นางอินธิรา ยูระทัย พนักงานห้องปฏิบัติการ งานจ่ายกลาง md15@kku.ac.th
9 รศ.ณัฐเศรษฐ มนิมนากร - เวชศาสตร์ฟื้นฟู -
10 นางพัชรินทร์ เกตษา - ฝ่ายการแพทย์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ -
11 นางสาวพวงผกา สาดี นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก sphuan@kku.ac.th
12 นางเกศรินทร์ ปินตารักษ์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร pketsa@kku.ac.th
13 นางสาวพิณรัตน์ เฉิดทรัพย์ - - -
14 นางสาวบุงจ์นีย์ ขันศรีมนต์ - - -
15 นายรักษ์เกียรติ กระแสร์ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย งานบริการวิชาการและวิจัย ruggra@gmail.com
16 นายนายบุญมา ส่งศรี ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงานพิเศษ หน่วยเคมีคลินิก soboonm@kku.ac.th
17 ผศ.อรพิน ผาสุริย์วงษ์ อาจารย์ สรีรวิทยา orapin@kku.ac.th
18 ผศ.อภิวันท์ มนิมนากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรีรวิทยา apiwanta@yahoo.com
19 นางสาวศรีสุดา วงศ์ประทุม นักวิชาการโภชนาการ ชำนาญการ งานโภชนาการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ -
20 นางสาวนางสาวสุวัฒนา ชุณหคล้าย พยาบาล ชำนาญการ หอผู้ป่วย4ง แผนกการพยาบาลจักษุ โสตฯ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ -
21 นางกฤษณา สำเร็จ พยาบาล เชี่ยวชาญ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ -
22 นางไกรวาส แจ้งเสม พยาบาล ชำนาญการพิเศษ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ -
23 นางวินิดา จิตรารื่นศักดิ์ พยาบาล ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ -
24 นางสาวภาวินี สายบุ่งคล้า นักวิชาการสาธารณสุข งานเวชกรรมสังคม คณะแพทยศาสตร์ -
25 นางสาวหทัยกาญจน์ จันทะเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานพัฒนาคุณภาพ (QA) hataikarn@kku.ac.th
26 นายยุทธพงษ์ จักรคม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารการบริการวิชาการ การจัดการองค์ความรู้ และนวัตกรรม yuttja@kku.ac.th
27 นางสาวอรนุช พวงมาลัย พนักงานธุรการ งานเวชกรรมสังคม -
28 นายอภิเดช ชวนกระโทก พนักงานเวชสถิติ งานเวชกรรมสังคม คณะแพทยศาสตร์ -
29 นางวรางคณา แสนนาม พยาบาล ชำนาญการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ -
30 รศ.สุรชัย แซ่จึง รองศาสตราจารย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ -
31 นางสาวอุบลรัตน์ ต้อยมาเมือง พยาบาล ชำนาญการพิเศษ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ -
32 ผศ.วิไลวรรณ หม้อทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์ -
33 นางกาญจนศรี สิงห์ภู่ พยาบาล เชี่ยวชาญ งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ -
34 นางวาสนา สุขประเสริฐ ช่างเย็บและตกแต่ง ปฏิบัติงาน หน่วยตัดเย็บและซ่อมผ้า งานแม่บ้าน -
35 นางสาวชลพิชา จอมทรัพย์ พนักงานตัดเย็บ งานแม่บ้าน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ -
36 นางหอม เมืองสนธ์ พนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน หน่วยตัดเย็บและซ่อมผ้า งานแม่บ้าน -
37 นางพรปวีณ์ คำสาแก้ว พนักงานตัดเย็บ งานแม่บ้าน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ -
38 นางกิ่งกาญจน์ โคตรพัฒน์ พยาบาล ปฏิบัติการ หน่วยผ่าตัด2 แผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด งานบริการพยาบาล -
39 ผศ.อภิวันท์ มนิมนากร สรีรวิทยา apiwanta@yahoo.com
40 รศ.เพชรากร หาญพานิชย์ รองศาสตราจารย์ รังสีวิทยา pethan@kku.ac.th
41 นางกิ่งกาญจน์ โคตรพัฒน์ - - -
42 นายวิศรุต พลเมือง ที่ปรึกษาเครื่องมือแพทย์ บริษัท เอเมดส์ จำกัด -
43 นายเจตพัฒน์ ศรีบุญมาสกุล ที่ปรึกษาเครื่องมือแพทย์ บริษัท เอเมดส์ จำกัด -
44 นายองอาจ บรรจงทรัพย์ ที่ปรึกษาเครื่องมือแพทย์ บริษัทเอเมดส์ จำกัด -
45 นาย- ที่ปรึกษาเครื่องมือแพทย์ บริษัท เอเมดส์ จำกัด -
46 นายวีระศักดิ์ เนื้อศรี พยาบาล ปฏิบัติการ หอผู้ป่วยAE3 แผนกการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน งานบริการพยาบาล -
47 ผศ.สุรพล ซื่อตรง อาจารย์ โสต ศอ นาสิกวิทยา sursue@yahoo.com