ชื่อการประชุม/ อบรม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP" (คัดเลือก 80 ผู้เข้าร่วมจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด)
วิทยากรโดย ผู้ทางคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์การทำวิจัยคลินิก
วันที่เริ่ม 16/02/2559
วันที่สิ้นสุด 17/02/2559
เวลา 8.00-16.30
สถานที่ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 07/02/2559
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 80/ 28

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 อ.วัชระ รัตนสีหา อาจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน -
2 อ.มธุรส บูรณศักดา อาจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน -
3 อ.กมลวรรณ เอี้ยงฮง อาจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน -
4 อ.มัณฑนา ถวิลไพร แพทย์หญิง ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน -
5 อ.มธุรส บูรณศักดา แพทย์หญิง ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน -
6 อ.แพรวา ธาตุเพชร แพทย์หญิง ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน -
7 อ.สิวิชญ์ ฉันทะวัฒนรักษ์ นายแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน -
8 นางสาววิไลพร แกมจินดา ผู้ช่วยนักวิจัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน -
9 อ.พัฐสุดา ธาริยะ แพทย์หญิง จักษุวิทยา biewoph@hotmail.com
10 นายกษมา อุปรินทร์ ผู้ช่วยนักวิจัย รังสีวิทยา kasaup@kku.ac.th
11 นางสาวฟัจญรี สาและ ผู้ช่วนักวิจัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู fanya2526@gmail.com
12 นางสาวสุกัญญา ปลั่งกลาง ผู้ช่วยนักวิจัย เวชศาสตร์ฟื้นฟู sukanyagm82@gmail.com
13 นางสาววรรณีย์ ชาติรัมย์ ผู้ช่วยวิจัย อายุรศาสตร์ wannee.cha27@gmail.com
14 นางสาวสุปรียา ราชสีห์ พนักงานมหาวิทยาลัย เวชศาสตร์ฟื้นฟู tsupre@kku.ac.th
15 นางเยาวนาฏ เคนจันทา พยาบาลชำนาญการ หอผู้ป่วยพิเศษชั้น 13 แผนกการพยาบาลบริการพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล yaowanatidd@gmail.com
16 นางสาวสุพัฒน์ ทัพหงษา พยาบาล รังสีรักษา tsupat@kku.ac.th
17 นางรพีพรรณ บุญเยือง พยาบาล รังสีรักษา rapeepbo@kku.ac.th
18 นางสาวนิศา เปลี่ยนศรี - - Nu.mainisa@gmail.com
19 นางสาวอรนุช เขียวเพชร พยาบาล CVT-ICU N_mitra@hotmail.com
20 นางสาวอภัสรา ดีโนนโพธิ์ พยาบาล cvt-icu t_apassara@hotmail.com
21 นางสาววิทวดี ป้อมภูเขียว พยาบาล หออภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทและศัลยกรรมทั่วไป witawadee@gmail.com
22 นางสาวธัญพร สายคำพา ผู้ช่วยนักวิจัย ภ.ออร์โธปิดิกส์ b_bow_01@hotmail.com
23 นางสาวทิตยา กุลพรม พยาบาล งานบริการพยาบาล miimee.chester@gmail.com
24 นางสาวเกียรติวรรณ การสะอาด พยาบาล งานบริการพยาบาล tarnwinner0909@gmail.com
25 นางสาวอมรรัตน์ พยาบาลปฏิบัติการ งานบริการพยาบาล atuktik_29@hotmail.com
26 นายเกมส์บอล ไฝ่ฝัน พยาบาลปฏิบัติการ งานบริการพยาบาล -
27 นางมัทรี ศรีพรรณ พยาบาล งานบริการพยาบาล
28 นางสาวสุจิตรา หาริแสง พยาบาล งานบริการพยาบาล