ชื่อการประชุม/ อบรม ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ งานวิจัยและพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
วิทยากรโดย -
วันที่เริ่ม 09/12/2558
วันที่สิ้นสุด 09/12/2558
เวลา 14.00-16.00
สถานที่ ห้องประชุม 5203 ชั้น 2 อาคารเวชวิชชาคาร
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 08/12/2558
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 30/ 3

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 นางสาวอรุณศรี แสนเมือง พยาบาล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ sanmuang@kku.ac.th
2 นายรักษ์เกียรติ กระแสร์ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย งานบริการวิชาการและวิจัย ruggra@gmail.com
3 นางสาวนุชนารถ บัวระพา ผู้ช่วยวิจัย งานบริการวิชาการและวิจัย nucha.bua@gmail.com