ชื่อการประชุม/ อบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การรายงานตัวชี้วัดหลักด้านการวิจัยรายภาควิชา ปีงบประมาณ 2558”
วิทยากรโดย ฝ่ายวิจัย
วันที่เริ่ม 18/11/2558
วันที่สิ้นสุด 18/11/2558
เวลา 8.30-16.30 น.
สถานที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CAI ชั้น 6 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 13/11/2558
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 40/ 29

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 นางยุภาภรณ์ อันทะศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ) ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ uyupap@kku.ac.th
2 นางคนึงนุช พิมพ์สาร พนักงานธุรการ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ pkanun@kku.ac.th
3 ผศ.วิภาวี หีบแก้ว - กายวิภาคศาสตร์ -
4 นางดาราพร จันทรเนตร พนักงานธุรการ กายวิภาคศาสตร์ -
5 นางสาวขวัญแก้ว สายส่อ ผู้ช่วยนักวิจัย จักษุวิทยา khwankaew@hotmail.com
6 นางสาวเนรัญชิรา สาครเจริญ ผู้ช่วยนักวิจัย จักษุวิทยา pikpookky@gmail.com
7 อ.นายแพทย์พิชเยนทร์ ดวงทองพล อาจารย์ ศัลยศาสตร์ -
8 นายจักรี ดอนเตาเหล็ก ผู้ช่วยนักวิจัย ศัลยศาสตร์ -
9 นางสาวนิภาภรณ์ จ้อยภูเขียว ผู้ช่วยนักวิจัย ศัลยศาสตร์ -
10 นางสาวศกุนตลา สุภาสัย ผู้ช่วยวิจัย กุมารเวชศาสตร์ sakusu@kku.ac.th
11 นางสาวอัจฉรา จันทร์ครอบ พนักงานธุรการ สรีรวิทยา mutam_pig@hotmail.com
12 นางกรรณทิวา แสนพรม พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สรีรวิทยา saenprom@gmail.com
13 นางสาวอัมรา อุตรนคร ผู้ช่วยวิจัย สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ammaut@kku.ac.th
14 นางนางอุมาพร โพธิ์ชัย พนักงานธุรการ เภสัชวิทยา Umappi@kku.ac.th
15 นายธนวัช แก้วคำสอน นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ ภาควิชาเภสัชวิทยา thanka@kku.ac.th
16 อ.มธุรส บูรณศักดา อาจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ongmarbu@gmail.com
17 นางสาววิไลพร แกมจินดา ผู้ช่วยนักวิจัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน wilaka.jib@gmail.com
18 นางสาวอัญชลี ศรีโนนม่วง ธุรการ ชีวเคมี anchko@kku.ac.th
19 นางสาวฟัญจรี สาและ ผู้ช่วยวิจัยภาควิชา ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู -
20 นางสาวสุกัญญา ปลั่งกลาง เจ้าหน้าที่ เวชศาสตร์ฟื้นฟู -
21 รศ.สุรชัย แซ่จึง อาจารย์ ภาคออร์โธปิดิกส์ sursea@kku.ac.th
22 นางสาวธัญพร สายคำพา ผู้ช่วยนักวิจัย ภาคออร์โธปิดิกส์ b_bow_01@hotmail.com
23 นายกษมา อุปรินทร์ ผู้ช่วยนักวิจัย รังสีวิทยา kasaup@kku.ac.th
24 อ.ปาณยา ทุมสท้าน อาจารย์ รังสีวิทยา tupanaya@yahoo.com
25 นางสาววรรณีย์ ชาติรัมย์ ผู้ช่วยนักวิจัย อายุรศาสตร์ wanncha@kku.ac.th
26 นางสาวนางสาวฐาปนี จันทะบุผา ผู้ช่วยนักวิจัย จิตเวชศาสตร์ lunthapanee@gmail.com
27 นางสาวชุติมา อ้นงาม พนักงานธุรการ จุลชีววิทยา -
28 อ.อุมาพร ยอดประทุม อาจารย์ จุลชีววิทยา -
29 นางสาวพรธิดา แยงคำ พนักงานธุรการ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา porntida1946@gmail.com