ชื่อการประชุม/ อบรม ประชุมคลัสเตอร์สินค้าอาหาร และอาหารเพื่อสุขภาพ ในโครงการสนับสนุนงานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN)
วิทยากรโดย ประธานคลัสเตอร์สินค้าอาหาร และอาหารเพื่อสุขภาพ
วันที่เริ่ม 23/09/2558
วันที่สิ้นสุด 23/09/2558
เวลา 11.00-13.00 น.
สถานที่ ห้องประชุม 5310 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 3
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 23/09/2558
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 30/ 0

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ไม่มีข้อมูล
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล