ชื่อการประชุม/ อบรม Good Laboratory Practice (GLP) and Biomedical Research ครั้งที่ 2
วิทยากรโดย นางสาวกฤษณา ตลับกลาง
วันที่เริ่ม 18/09/2558
วันที่สิ้นสุด 18/09/2558
เวลา 08.30-16.30 น.
สถานที่ ห้องประชุม 3C (5314) ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 14/09/2558
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 40/ 24

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 นายนภศูล ศิริจันทร์ นักศึกษาปริญญาเอก จุลชีววิทยา nopphasul@gmail.com
2 นายวชิรพงศ์ สมภักดี นักศึกษา เภสัชวิทยา vachirapong@gmail.com
3 นางสาวธีรยา บาตรโพธิ์ นักวิจัยหลังปริญญาเอก ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส คณะแพทยศาสตร์ gobi25@gmail.com
4 นางสาวปริญาภา นาจอมเทียน นักศึกษาปริญญาโท จุลชีววิทยา a3p_kfc@hotmail.com
5 นางสาวศิรินภา คลังแสง นักศึกษาปริญญาเอก เภสัชวิทยา sirinaphameaw@gmail.com
6 นางสาวอรุณี แปยาว ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส ภาควิชาจุลชีววิทยา arunee.paeyao@Gmail.com
7 นางสาวเยาวรินทร์ นครภักดี นักศึกษา จุลชีววิทยา yaowarin_arin@hotmail.com
8 นางสาวน้ำฝน สืบวงษา นักศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ namfon.suebwongsa@gmail.com
9 นางสาวเตือนใจ ขุนรักษ์ นักศึกษา เภสัชวิทยา ัkhunluckt@gmail.com
10 นางสาวอาทิตยา ญาติสมบูรณ์ นักศึกษาปริญญาเอก จุลชีววิทยา artysom@gmail.com
11 นางสาวHlaing hlaing thaw นักศึกษา จุลชีววิทยา ้hlainghlaingthaw25@gmail.com
12 นางสาววนิดา มาลา นักศึกษา จุลชีววิทยา wm_nan@hotmail.com
13 นายจำรัส แก้วแรมเรือน นักศึกษา ภาควิชาจุลชีววิทยา kchamraj@gmail.com
14 นางสุพันทิพย์ ภูศรีโสม นักศึกษาป.เอก เภสัชวิทยา suphanthip47@gmail.com
15 นายภัทรพล วงษ์ภูธร - จุลชีววิทยา phat_phutorn@hotmail.com
16 นางสาวกนิศรา โปรยรุ่งโรจน์ นักศึกษา จุลชีววิทยา kanisara.p@kkumail.com
17 นางสาวฐาวรีย์ นักผูก นักศึกษา จุลชีววิทยา bb_13mbg@hotmail.com
18 นางสาวลัทธวรรณ กมุทชาติ นักศึกษา จุลชีววิทยา Pui_ludtha@hotmail.com
19 นางสาวเพ็ญศิริ ภูสิงหา นักศึกษา จุลชีววิทยา md_lufee@hotmail.com
20 นายนายอรรถพล กลยนี นักศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ arteetee@hotmail.com
21 นางสาวฐิตินันท์ เกษตรทัต นักศึกษาป.เอก จุลชีววิทยา T.kasetthat@gmail.com
22 นายวีรยุทธ วงจำปา นักศึกษา จุลชีววิทยา leeuwenhouk@hotmail.com
23 นายจักรกฤษ เหวชัยภูมิ นักศึกษา จุลชีววิทยา jukkris.003@gmail.com
24 นายอติ บุรัสการ นักศึกษา จุลชีววิทยา aburassakarn@hotmail.co.th