ชื่อการประชุม/ อบรม การจัดเก็บและทิ้งสารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย
วิทยากรโดย รศ.พญ.เนสินี ไชยเอีย
วันที่เริ่ม 21/08/2558
วันที่สิ้นสุด 21/08/2558
เวลา 09.00 - 12.00 น.
สถานที่ ห้องประชุม 3C (5314) อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
ค่าลงทะเบียน นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากร มข. ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียน บุคลากรทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน 15/08/2558
จำนวนที่รับเข้าร่วม/ สมัครแล้ว 40/ 5

ข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม/ อบรม

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชา/ หน่วยงาน
อีเมล
1 นางสาวพรทิพย์ จังศิริวิทยากร นักศึกษา พยาธิวิทยา prangmeme@gmail.com
2 นายนภศูล ศิริจันทร์ นักศึกษาปริญญาเอก จุลชีววิทยา nopphasul@gmail.com
3 นางสาวสุมลรัตน กระพี้แดง ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ sumolrat67@gmail.com
4 นางสาวธีรยา บาติโพธิ์ นักวิจัยหลังปริญญาเอก ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส คณะแพทยศาสตร์ gobi25@gmail.com
5 นางสาวปริญาภา นาจอมเทียน นักศึกษาปริญญาโท จุลชีววิทยา a3p_kfc@hotmail.com